Kv. Daedalus, Gamla stan

Projektet omfattar grundförstärkning med efterföljande renovering av lokaler och bostadslägenheter. Kvarteret Daedalus 5 består av sex byggnader från 16- och 1700-talet och är byggt på träpålar i utfyllnadsmark. Landhöjning och sänkt grundvattennivå har orsakat nedbrytning av träpålarna och orsakat rörelser i byggnaderna med efterföljande skador. Delar av kvarteret grundförstärktes 1970, dock utan att rörelser i byggnaderna avstannade helt. I samband med grundförstärkningen utfördes även renovering och ombyggnad av fastigheten efter handlingar av arkitekterna Hilding Lögdberg och Arthur von Schmalensee. Grundförstärkning av byggnaderna ska utföras i källarutrymmen, därefter följer renovering av hyreslokaler, bostadslägenheter och övriga utrymmen. Tekniska system ska ersättas, fasader med fönster och portar ska renoveras och gården ska få ny utformning.

Kvarteret fick sin nuvarande utbredning vid den tomt- och gatureglering som skedde efter branden som bröt ut i Gamla Stan 1625 och ödelade stora delar av Stadsholmen. Från början bestod kvarteret av en fastighet, men omkring 1690 delades den i fyra långsmala tomter som sträckte sig mellan Lilla Nygatan och Munkbrogatan. Under åren har fastighetsgränserna förändrats och under andra hälften av 1700-talet fick kvarteret den fastighetsindelning som tydligast ger avtryck på de byggnader som står där idag. Idag har kvarteret återgått till att vara en sammanhållen fastighet. Fastigheten är på ca 1500 m2 och innehåller sex byggnader med totalt ca 6 500 m2 bruttoarea (BTA). Användingen är bostäder, kontor, handel och restaurang.

Kvarteret avgränsas av Lilla Nygatan, Kåkbrinken, Munkbrogatan och Schönfeldts gränd. Fastigheten innehåller sex byggnader uppförda under 1600-tal och 1700-tal samt en innergård mellan byggnaderna, öppen mot Schönfeldts gränd.