Domstolsbyggnaderna

Adress: Domstolsbyggnaderna på Riddarholmen och i Gamla Stan
Uppdrag: Uppdrag som husarkitekt samt generalkonsult
Ursprungsarkitekt: Nicodemus Tessin d y, Nicodemus Tessin d ä, Fredrik Blom, Fredrik Åbom, Aron Johansson, Cyrillus Johansson n.fl.
Byggnadsår: 1600-tal till 1910-tal
Bruttoarea: Ca 83 000 kvm
Ansvarig: Johan Ahnborg
Beställare: Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk utsåg 2012 Johan Ahnborg till husarkitekt för Wrangelska palatset, Kammarrättens hus, Sparreska palatset, Rosenhaneska palatset, Hessensteinska palatset, Stenbockska palatset, Gymnasiehusen, Gamla auktionsverket, Överkommisariens hus, Birger jarls torn alla på Riddarholmen och Bondeska palatset i Gamla Stan. Gemensamt för byggnaderna är att domstolsverket är hyresgäst. Förordnandet är på sex år med möjlighet till förlängning i tre år. Som förvaltningsstöd och generalkonsult säkerställer husarkitekten att de arkitektoniska, konstnärliga, antikvariska och tekniska synpunkterna tillgodoses, och att kvalitet och kontinuitet uppnås i den löpande omvårdnaden av byggnaderna. Uppdraget är personligt och innefattar också att årligen författa en rapport, en sammanställning, av utförda åtgärder i byggnaderna och att tillsammans med förvaltningen peka på behovet av kommande insatser.

Domstolsbyggnaderna innefattar alla byggnader som hyrs av domstolsverket. Här finns lokaler för Svea hovrätt, Kammarrätten, Högsta förvaltningsdomstolen, Justitiekanslern, Högsta domstolen m.fl.

Ständigt pågår underhållsåtgärder och anpassningar för hyresgäster, vilket resulterar i ombyggnader och upprustningar av byggnaderna. Samtliga byggnader är statliga byggnadsminnen


Foto: Åke Eson Lindman, Ahrbom & Partner Arkitetkontor