Konsthögskolan, Skeppsholmen

Adress: Konsthögskolans byggnader på Skeppsholmen
Uppdrag: Uppdrag som husarkitekt samt generalkonsult
Ursprungsarkitekt: Carl Fredrik Adelcrantz, Fredrik Blom, Victor Ringheim, Gösta Edberg m.fl.
Byggnadsår: 1779-1995
Bruttoarea: 14 000 kvm
Ansvarig: Johan Ahnborg
Beställare: Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk utsåg 2011 Johan Ahnborg till husarkitekt för Båtmanskasernen – kasern II, Ateljéhuset, Kasern III inkl. utbyggnaden 1994-95 och Kasernslöjden på Skeppsholmen i Stockholm. Gemensamt för byggnaderna är att Konsthögskolan är hyresgäst. Förordnandet är på sex år med möjlighet till förlängning i tre år. Som förvaltningsstöd och generalkonsult säkerställer husarkitekten att de arkitektoniska, konstnärliga, antikvariska och tekniska synpunkterna tillgodoses, och att kvalitet och kontinuitet uppnås i den löpande omvårdnaden av byggnaderna. Uppdraget är personligt och innefattar också att årligen författa en rapport, en sammanställning, av utförda åtgärder i byggnaderna och att tillsammans med förvaltningen peka på behovet av kommande insatser.

Konsthögskolans byggnader innefattar alla byggnader som hyrs av Konsthögskolan. Här finns lokaler för Svea hovrätt, Kammarrätten, Högsta förvaltningsdomstolen, Justitiekanslern, Högsta domstolen m.fl.

Ständigt pågår underhållsåtgärder och anpassningar för hyresgäster, vilket resulterar i ombyggnader och upprustningar av byggnaderna. Samtliga byggnader är statliga byggnadsminnen utom utbyggnaden från 1994-95 till Kasern III och Kasernslöjden.


Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor