Regeringsbyggnaderna, Södra Klara

Adress: Regeringsbyggnaderna i Södra Klara
Uppdrag: Husarkitekt samt generalkonsult
Ursprungsarkitekt: Boberg, Wickman, Stenhammar, Josephsson m.fl.
Byggnadsår: 1600-talet till 1980-tal
Bruttoarea: 25 000 kvm
Ansvarig: Anna Kolte och Gunnar Hellman
Beställare: Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk utsåg 2009 Anna Kolte och Gunnar Hellman till husarkitekter för regeringsbyggnaderna i Stockholm. Förordnandet är på sex år med möjlighet till förlängning i tre år. Som förvaltningsstöd och generalkonsult säkerställer husarkitekten att de arkitektoniska, konstnärliga, antikvariska och tekniska synpunkterna tillgodoses, och att kvalitet och kontinuitet uppnås i den löpande omvårdnaden av byggnaderna. Uppdraget är personligt och innefattar också att årligen författa en rapport, en sammanställning, av utförda åtgärder i byggnaderna och att tillsammans med förvaltningen peka på behovet av kommande insatser.

Södra Klara innefattar alla departementsbyggnaderna som hyrs av regeringskansliet. Här finns lokaler för Stadsrådsberedningen (stadsministern), alla departementen samt regeringskansliets förvaltningsavdelning. Total förhyrning ca 200 000 kvm.

Ständigt pågår ombyggnader och upprustningar i de 11 regeringskvarteren. Ca halva beståndet är statliga byggnadsminnen men här finns också moderna byggnader med höga arkitektoniska kvaliteter.


Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor