Kansli för ABE-skolan – KTH Hus 43:11

Uppdrag: Om- och tillbyggnad
Ursprungsarkitekt: Nils Ahrbom
Byggnadsår: 1957
Kulturklassning: Grönklassat enligt Stockholms Stadsmuseum
Ombyggnadsår: 2012
Ansvarig: Bosse Ericson
Handläggare: Pär Ahlbom, Johan Törner (Systemhandling)
Medverkande: Kristin Borg, Frank Bellini, Niklas Berggren, Maki Yoshida, Anders Hamelius

Hus 43:11 ritades av professor Nils Ahrbom och byggdes 1955-57 för Arkitektur- och Väg- och Vattenbyggnadsavdelningarna på Kungl Tekniska Högskolan.

Huset bestod av två ihoplagda vinkelbyggnader den ena för A och den andra för V. De norra vinklarna innehöll undervisningslokaler och de södra kontor. Våningshöjderna i undervisningsdelarna är större än i kontoren. Dessutom ligger våningsplanen i den västra vinkelbyggnaden (gamla V-sektionen) 63 cm lägre än våningsplanen i den östra (gamla A-sektionen).

I samband med nybyggnaden av 43:11 omgestaltas det nya gårdsrummet. Gården nås genom en portik genom den nya byggnaden.

På uppdrag av Akademiska Hus uppförs nu en tillbyggnad för ABE-skolans kansli som knyter ihop ändarna på de två flyglarna i söder. Tillbyggnaden är liksom flyglarna i fyra våningar och ansluts till dessa med ramper och spänger. Nybyggnadens fasad utförs av rödbrunt danskt massivtegel med socklar av infärgad betong. Stora fönsterpartier av furu vänder sig mot gårdsrummet medan den södra fasaden mot gatan har en mer sluten, massiv karaktär.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor