Naturhistoriska riksmuseet

Adress: Frescati
Uppdrag: Uppdrag som husarkitekt samt generalkonsult
Ursprungsarkitekt: Axel Anderberg
Byggnadsår: 1915-1918
Bruttoarea: 25 000 kvm
Ansvarig: Gunnar Hellman
Beställare: Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk utsåg 2009 Gunnar Hellman till husarkitekt för Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Förordnandet är på sex år med möjlighet till förlängning i tre år. Som förvaltningsstöd och generalkonsult säkerställer husarkitekten att de arkitektoniska, konstnärliga, antikvariska och tekniska synpunkterna tillgodoses, och att kvalitet och kontinuitet uppnås i den löpande omvårdnaden av byggnaderna. Uppdraget är personligt och innefattar också att årligen författa en rapport, en sammanställning, av utförda åtgärder i byggnaderna och att tillsammans med förvaltningen peka på behovet av kommande insatser.

Naturhistoriska riksmuseet är Sveriges största museibyggnad. Den ligger i Nationalstadsparken i Stockholm och ritades av arkitekten Axel Anderberg i början av förra seklet. Museet skulle vara tillgängligt för allmänheten i folkbildande syfte men också en institution för vetenskapligt arbete. Arkitekturen har anknytning till historisk karolinsk barock, som stöpts om i en då modern geometriskt uppbyggd jugendstil. Fasaderna fick en yttre beklädnad av mörkt tegel och med ljus granit i lister och fönsteromfattningar. Både interiört och exteriört är dekoren rik och inspirerad av djur och natur. Taket utgörs av branta säteritak med svartglaserat tegel och en stor kupol över huvudentrén. De ursprungliga byggnaderna blev statligt byggnadsminne 1935.

Som en del av husarkitektuppdraget har kontoret sedan 2009 också tagit fram vårdprogram för samtliga byggnadsminnesmärkta byggnader inom området (5st).

Förordnandet har också utökats till att även omfatta SFVs byggnadsbestånd i Bergianska trädgården, som ligger vid Brunnsviken i anslutning till NRM.

Exempel på uppdrag inom museet just nu är ett nytt forskningslaboratorium, Vegacenter, ombyggnad av det s.k. PZ-huset, upprustning av Norra flygeln samt grundförstärkning/upprustning av Svarta villorna. Utredning pågår om en tillbyggnad på södra flygeln för botaniska samlingar. Uppdraget innefattar också att årligen författa en rapport, en sammanställning av utförda åtgärder i fastigheterna och behovet att kommande insatser.


Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor