Bergianska trädgårdens byggnader – vårdprogram

Uppdrag: Vårdprogram
Ansvarig: Gunnar Hellman
Handläggare: Marie Eklund
Beställare: Statens Fastighetsverk

Bergianska trädgården är belägen i norra delen av Stockholms stad, mellan Naturhistoriska riksmuseet (NRM) och Brunnsviken. Trädgården har idag en yta på ca 20 ha och är uppdelad på olika fastigheter som förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV) respektive Kungliga vetenskapsakademin (KVA).

Vårdprogrammet för Bergianska trädgårdens byggnader är framtaget enligt SFV:s styrande dokument för kulturarv och är ett beslutsunderlag för Riksantikvarieämbetet. Programmet är också ett stöd för SFV:s förvaltningspersonal att agera i enlighet med objektets identifierade behov och förutsättningar, såväl vid stora förändringar som i det kontinuerliga drifts- och underhållsarbetet.

Delar av Bergianska trädgården är statligt byggnadsminne sedan 1994. Trädgården har en historia som i mycket är gemensam med NRM och KVA, till vilka den gränsar. Det finns även kopplingar till det av Gustav III skisserade parkkomplexet kring Brunnsviken och Haga lustpark. Anläggningen har stora kulturhistoriska värden i det att verksamheten är i stort densamma sedan trädgården anlades, och att flertalet ursprungliga äldre byggnader är kvar.

Bergianska trädgården fick sitt namn efter bröderna Bengt och Peter Jonas Bergius, som 1759 köpte en malmgård i nuvarande Vasastaden. Malmgården Bergielund blev till en institution och mönstergård. Efter brödernas bortgång testamenterades all egendom till KVA med syftet att den skulle vara en trädgårdsskola och befrämja naturvetenskaplig forskning, särskilt botanik. 1885 flyttades trädgården till sitt nuvarande läge vid Brunnsviken. Där fanns redan ett flertal byggnader, varav några revs och andra anpassades till verksamheten. Kompletterande byggnader har sedan uppförts vartefter. Vårdprogrammet omfattar de byggnader i trädgården som idag förvaltas av SFV.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor