Södra Stadshuset – vårdprogram

Adress: Peter Myndes Backe/Götgatan
Uppdrag: Vårdprogram
Ursprungsarkitekt: Nicodemus Tessin d ä
Byggnadsår: 1600-talets senare del
Kulturklassning: Byggnadsminne
Ombyggnadsår: 2009-2010
Bruttoarea: 7200m²
Ansvarig: Per Ahrbom
Handläggare: Johan Ahnborg
Antikvarie: Stockholms Stadsmuseum, Maria Lorentzi
Beställare: Fastighetskontoret, Pierre Fagert
Hyresgäst: Stockholms Stadsmuseum, A-C Backlund

Södra Stadshuset uppfördes under 1600-talets senare del, byggt likt ett romerskt palats med en huvudbyggnad och två flyglar, efter ritningar av stadsarkitekten Nicodemus Tessin d ä. Byggnaden har inrymt en mängd olika verksamheter, b.l a kämnärsrätten, stadshäktet, stadshuskällaren, olika kyrkor, skolor bostäder, butiker och sedan 1931 Stockholms Stadsmuseum. År 1964 genomfördes en upprustning och restaurering av byggnaden för museets räkning och som därefter disponerar hela byggnaden. Trots alla ombyggnader och förändringar som har skett har byggnaden bibehållit sin volym och form med sina kraftiga murar och det stora centralt placerade trapphuset. Byggnaden förklarades som byggnadsminne 1998.

Vårdprogrammet för Södra Stadshuset är framtaget för att ge ökad kunskap och förståelse om de tankar och idéer som fanns när huset utformades och om de olika förändringar som har skett i byggnaden. Den ökade kunskapen i kombination med anvisningarna ska ge goda möjligheter till att byggnadens ursprungliga kvaliteter bevaras. Vårdprogrammet är ett verktyg som ska ge fastighetskontorets medarbetare stöd och vägledning vid förvaltningen av byggnaden. Det ska ligga som grund för de beslutsunderlag som tas fram när det uppstår behov av åtgärder eller förändringar i byggnaden.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor