Kfem_1
Kfem_2
Kfem_3
Kfem_4
Kfem_5
Kfem_6
Kfem_7
Kfem_8

K:fem – Om- och tillbyggnad


Kv. Kontorsskylten 5, modevaruhuset k:fem stod klart 2008 och var en stor satsning i Vällingby. Huset ritades av Wingårdhs Arkitektkontor på uppdrag av Svenska Bostäder, som ett unikt objekt i syfte att skapa en ny kommersiell dragpunkt i västerort. En av projektets viktigaste förutsättningar -”Förbifart Stockholm”-, en trafikled som skulle göra Vällingby till en lätt åtkommen destination, planerades att vara klar i en nära framtid. Förbifart Stockholm kom dock att skjutas upp varför den förväntade kundtillströmning uteblev. Samtidigt kom det nybyggda och mer citynära köpcentret Bromma Blocks att konkurrera om en köpstark kundgrupp -”Brommamammorna”-, just den grupp man med k:fems renodlade modeprofil och rymliga lyxiga ytor hade hoppats att attrahera. K:fem blev därför inte den kommersiella framgång som man förväntat sig och när Wingårdhs tackade nej till uppdraget att se över och åtgärda modevaruhusets problem gick frågan till Ahrbom & Partner.


Ahrbom & Partner började med att utifrån kundens behov analysera förutsättningarna för ett varuhus i Vällingby. K:fems läge uppfattades som perifert och dess entréer var få och svåra att hitta. Det fanns också en uppfattning att k:fem inte vände sig till ”gemene man”. Utan vare sig Förbifart Stockholm eller Brommamammor blev det viktigt att ta reda på vilka som faktiskt rörde sig i Vällingby och hur. I det skedet kontaktades stadsbyggnadsanalys-företaget Spacescape, som arbetar med frågor kring vad som får stadsmiljöer att fungera. Utifrån rörelsemönsteranalyser identifierades lägen som skulle kunna utgöra lämpliga placeringar för entréer. Den första etappen kom också att huvudsakligen handla om entréerna: Att förbättra de befintliga, att skapa nya samt att skapa nya gångstråk för smidigare rörelser inom byggnaden. Analysen hade visat hur viktigt det var med synlighet, så  lösningen för att annonsera huset mot besökare från det stora gångstråket Pajalagatan blev att bygga en ny glasad entrébyggnad i fonden av gatan, egentligen en inglasning av en del av gatan som tidigare delat byggnaden i två. En annan viktig del i att öka husets exponering och öppenhet var att ersätta täta glaspartier i fasad med transparenta. Mot Vittangigatan -husets entréfasad- var endast två mindre partier av bottenvåningen transparenta, vilket skapade en ambivalens mellan husets avsikt och dess uttryck. På de ursprungliga perspektiven var denna fasad uppglasad i betydligt högre grad. Av solinstrålningsskäl hade mängden transparent glas behövt reduceras, men tack vare nya och bättre glas kunde den ursprungliga öppnare visionen nu genomföras.


Innehållet i byggnaden var nästa stora utmaning och i det skedet togs kommunikationsbyrån SpaceRabbit -som tidigare tagit fram varumärkesprofilen för Vällingby City och k:fem- in som samarbetspartner. Workshops hölls med centrumledningen, Svenska bostäder, och Optimal Handelsutvecklare. Ungefär samtidigt flyttade Svenska Bostäder över sin centrumdrift till Newsec som fick ta projektet i mål i och med arbetet att hitta en lämplig mix av ett fåtal, starka kommersiella dragare.


Målsättningen, att vända ett kommersiellt problematiskt projekt till en framgång uppfylldes och hittills har omsättningen under de två åren efter färdigställande och inflyttning ökat med drygt tjugo procent. Projektbudgeten hölls och de nya entréerna har bidragit till en större genomströmning i huset. Den nya länkbyggnaden i Pajalagatans fond gör att byggnaden nu syns på långt håll och uppfattas som en del av Vällingby Centrum, läget upplevs inte längre som perifert.


I arbetet med den nya länkbyggnaden gjordes sol- och värmestudier där glastakets solskydd studerades noga för att ge maximalt skydd mot instrålning, samtidigt som utomhuskänslan ej fick gå förlorad, då ambitionen var att skapa upplevelsen av ett överglasat utomhustorg. En annan central fråga var att glasbyggnaden även på håll skulle tillåta genomsikt. Stort fokus lades även på att anpassa ventilations- och belysningslösningar till det befintliga husets gestaltning och tekniska system.


Den centrala utmaningen i projektet har varit att bygga om och förändra en så pass ny och solitär byggnad. Den arkitektoniska gestaltningen har anpassats till de intentioner och förutsättningar som ursprungsarkitekten och byggnaden haft, samtidigt som de nya tilläggen har en egen karaktär och kan avläsas som bearbetningar och självständiga tillägg.


Under hela projektet har olika lösningar och angreppssätt prövats, vilket medfört studier i alla skalor med analyser av olika slag, workshops, intervjuer, idéskisser och samarbeten med olika discipliner.


Ett väl fungerande och tätt samarbete med både beställare och med den övriga projektgruppen samt inblandade entreprenörer gjorde att arbetsgången fungerade smidigt. Projektering etappvis möjliggjorde en snäv tidplan och en smidig organisation.

 

Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Vällingby City

Uppdrag: Om- och tillbyggnad

Ursprungsarkitekt: Wingårdhs

Byggnadsår: 2008

Ombyggnadsår: 2011-2014

Bruttoarea: 8000m²

Ansvarig: Per Ahrbom, Anna Kolte

Handläggare: Julijana Nyhaga, Paul Kvanta

Beställare: Svenska Bostäder / Newsec / Johanna Bosson Berg

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor