Historia

Ahrbom & Partner startade verksamheten i sin nuvarande form 1999. Kontoret har sitt ursprung och arbetssätt i en tradition ända sedan 1960-talet. Per och Ann-Charlotte Ahrbom arbetade hos Peter Celsing fram till hans död 1974. Per var då med och bildade kontoret AFHJ (Ahrbom Fahlsten Henriksson och Jensfelt), som följde upp och slutförde pågående arbeten som t ex Kulturhuset och Riksbanken. Efter ett par år bildade Per tillsammans med Lars Fahlsten Ahrbom Fahlsten Arkitektkontor. Detta kontor genomförde under 12 år ett antal större och mindre projekt och under denna tid anställdes flera av de nuvarande delägarna. 1988 bildades Ahrbom Arkitektkontor med Per Ahrbom som ensam ägare. Ahrbom Arkitektkontor hade under ytterligare c:a 12 år i genomsnitt 15 medarbetare och utvecklade under denna tid samarbetet med både gamla och nya uppdragsgivare.


Som en medveten satsning på kontinuitet och fortsatt god utveckling av kontoret bildades 1999 Ahrbom & Partner. Kontoret ägs nu av Per Ahrbom, Bosse Ericson, Gunnar Hellman, Julijana Nyhaga, Pär Ahlbom och Paul Kvanta. Ledningsgruppen och styrelsen består av ägarna samt Johan Ahnborg och Clara Lindencrona, Gunnar Hellman är VD. I styrelsen sitter också två medarbetarrepresentanter. Totalt finns ca 70 personer verksamma inom kontoret: Arkitekter, inredningsarkitekter, byggnadsingenjörer, kommunikatör samt administrativ personal. Efter 28 år på Skeppsbron 24 flyttade kontoret i februari 2007 till nya lokaler på Skeppsbron 44.Arkitekturen
Vårt arbete genomsyras av den kontinuitet som uppstår genom decenniers arbete. Vi är stolta över den produktion av byggnader där vi som arkitekter medverkat till projekt med goda kvaliteter. Våra beställare – som ofta återkommer – är givetvis med oss i denna tradition och kunskapsbyggnad. Inget hus kan bli bra utan en ambitiös och engagerad beställare.


Vår arkitektursyn är i grunden modernistisk. Vi tror på och vill alltid skapa modern, samtida arkitektur. Vi ser heller inget fel i att uttrycket i våra byggnader förändras över tiden. Just detta är en del av vår definition på modern arkitektur.
En återhållsam attityd till ”formgivning” i en ytlig bemärkelse gör våra projekt rationella och gärna uppbyggda kring ett systematiskt tänkesätt där funktioner och programkrav hellre än arkitektoniska dagsländor får ge form åt projekten. Kontoret har genom sina intressanta projekt alltid attraherat duktiga medarbetare, detta gäller idag liksom tidigare.


Allt detta bildar varpen i den väv som vi skapar. Inslaget utgörs av allas vårt dagliga arbete i projekten och där varierar färg och mönster från tid till annan. Väven ser olika ut med tiden men varpen skapar ramarna för vårt arbete.Uppdragen
I våra uppdrag fungerar någon av delägarna som ombud/uppdragsansvarig och ibland också som aktiv handläggare. Vi kan åta oss uppdrag av varierande karaktär. Formerna kan vara tävlingar, programutredningar och projektering och gälla planfrågor, hus och inredning. Uppdragen har hittills omfattat högskolor, bibliotek, teatrar, museer, bostäder, kontor, hotell, butiker, restauranger och inredningar. Erfarenheter från olika projekt berikar kontorets samlade kompetens och kommer nya projekt till godo. En bred kompetens är grunden för framgångsrikt kreativt arbete. I varje projekt kan vi ta ansvar för ledning, ekonomi, samordning m.m. Våra uppdrag kan omfatta ansvar som generalkonsult, huvudkonsult i konsultgrupp eller som enskild arkitekt.Kvalitet och miljö
Vår ambition är att hålla en hög kvalitet i det vi gör och ta tillvara varje projekts förutsättningar för långsiktiga och hållbara lösningar. Alla projekt vi arbetar med bidrar till utvecklingen inom kontoret och ger erfarenheter som vi tar med oss in i framtida projekt, det samma gäller för vårt miljöarbete.


Vi har utformat vårt kvalitetsledningssystem enligt EN-SS ISO 9001 och vårt miljöledningssystem enligt EN-SS ISO 14001 och anpassat systemen utifrån vårt faktiska arbetssätt så att de utvecklas och förbättras kontinuerligt. På så sätt hålls systemen levande och blir ett redskap i vårt mål att värna miljö och kvalitet i vårt dagliga arbete och i de miljöer vi är engagerade i. Vi är övertygade om att kvalitet och miljö är starkt sammanlänkade och att omsorg om miljön bidrar till kvalitet och att kvalitet och omsorg bidrar till en god miljö.