Gotlandshem

GotlandsHem AB bjöd i slutet på 2019 in till en projekttävling om sitt nya huvudkontor på A7-området i Visby. Ahrbom & Partner blev som ett av fyra arkitektkontor utvalda att under våren 2020 ta fram ett förslag.

Morgondagens mötesplats

Beställarens ambition med tävlingen var att skapa morgondagens mötesplats, ett nav för verksamheter där socialt ansvarstagande står i fokus. Tävlingsuppgiften bestod i att på drygt 5 000 m2 BTA skapa ett multifunktionellt kvarter som kunde rymma kontor, verkstäder, garage för den egna fordonsparken, verksamhetslokaler för externa hyresgäster samt korttidsboende för tillfälligt evakuerade hyresgäster. Ett starkt önskemål var också en högklassig yttre miljö som skulle kunna bli en destination för hela Visby.

U-formad byggnad omfamnar grönskande gård

Platsen är idag ett gärde omgivet av nya bostadskvarter, kolonilotter och handelsområden. Den gällande detaljplanen syftar till att skapa en varierad bebyggelse i form av upplåtelseformer men också i form av gestaltningsuttryck där störst fokus ska ligga på byggnadens relation till gaturummet.

Vårt förslag samlar alla GotlandsHems verksamheter i en sammanhängande u-formad byggnad. Framför byggnaden finns en större förgårdsmark som förrum till huvudentrén. Byggnaden omfamnar en gård som blir en addition till den axel av grönstråk som tomten ligger i.

Vardagsrum samlar husets verksamheter

Huvudentrén till Gotlandshems verksamhet är kopplad till vardagsrummet. Därifrån nås GotlandsHems kontorsdel, kvarterslokalen, verkstäder och garage. Vardagsrummet och gården är projektets samlande rum – platser för rörelse och stillsamhet. Här möts alla som brukar huset, dels de som arbetar här, dels de som är på tillfälligt besök.

Tvärs över gården ligger en radhuslänga för korttidsboende och ett växthus för uthyrning och odling av grönsaker och uppdrivning av sticklingar. I den södra längan ligger de externa verksamheterna, med innehåll tänkt att berika gårdslivet och kvarteret i stort. Avsikten är att de ska samverka med den ekologiska och sociala hållbarhetstanken som platsen ger förutsättningar för.

Starkt miljöfokus

Gotlandshems nya huvudkontor föreslås byggas i trä. Skogen på Gotland har sett och ser annorlunda ut än den som växer på största delen av fastlandet. Gotlands tallar är kortare, vindpinade, krokiga och växer på näringsfattiga marker. Så medan man på fastlandet kunde bygga timmerhus dominerade korsvirkeshus och skiftesverkshus på Gotland. Materialtillgången och virkeslängderna skapade förutsättningarna för konstruktionen. Vi lär oss av traditionen och ser hur kortare virkeslängder kan skapa möjlighet till återbruk och resurseffektivitet. Vi vill, genom att skapa en kort stomindelning på 2,5 m, göra det möjligt att använda korta virkeslängder för all panel. På så sätt kan vi skapa en panel av återbrukat trä genom idén om cascading, där en träprodukt återbrukas genom att processas vidare från t.ex. timmerstock till sågad trävara.

Adress
Greta Arvidssons gata, Visby
Uppdrag
Inbjuden tävling 2020

Team
Paul Kvanta, Bosse Ericsson, Emilia Almqvist Jansson, Ebba Daun, Joel Yngvesson, Alexandra Pacoste
Kontaktperson
Paul Kvanta

Landskap
Landskapslaget/Bibbi Leine
Beställare
GotlandsHem AB
Visualiseringar
Mats Holmberg