Handelshögskolan i Stockholm

Ivar Tengboms klassiska byggnad på Sveavägen behövde kompletteras med kontor och studentytor. Med Ahrbom & Partners tillbyggnad mot Observatorielunden och överglasning av den centrala gården lever skolan upp till de förväntningar som ställs på ett modernt, internationellt universitet. Centralt i byggnaden ligger nu också det stora samlande rum för studier och samvaro som tidigare saknats.

Blåklassad byggnad med tillägg från 1900-talet

Handelshögskolan i Stockholm ritades ursprungligen av Ivar Tengbom och stod färdig 1925. Under 1970-talet byggdes skolan till med en kontorsdel mot Kungstensgatan och två hörsalar mot Saltmätargatan, ritat av Åke Ahlström. Under 1990-talet grävde man ut gården för att kunna bygga en hörsalsavdelning under jord, vilken ritades av Tengbom arkitekter. I och med byggnadens blåklassning i Stockholms Stadmuseums kulturhistoriska klassificering av Stockholms innerstad, motsvarar den kraven för byggnadsminnesförklaring enligt kulturminneslagen.

Behov av renovering och modernisering

Handelshögskolans lokaler var, ur ett internationellt perspektiv, gamla och omoderna. Kontorsdelarna led av låg teknisk standard och det saknades större rum för social interaktion. En anpassning till EU-standard, vilken innebar en förlängning av utbildningen, hade även skapat behov av fler lärosalar. Detta sammantaget låg till grund för om- och tillbyggnaden av skolan.

Innergården blir den nya mötesplatsen

Projektet innebär att hörsalarna mot Saltmätargatan har lyfts en våning och infogats i ett nytt kontorshus i fem våningar, vilken bildar en kringbyggnad av gården. Över gården har ett tak byggts, med ett högt placerat kringlöpande fönsterband. För att skapa ett ljust och luftigt klimat på innergården är taket perforerat av stora lanterniner. Hela takytan har klätts med ljudabsorbenter. Gården är anläggningens centrala plats och till den knöts samlande funktioner som café, bibliotek och läsplatser. En ny entré byggdes mot Saltmätargatan i den befintliga huvudaxeln. I det gamla huset skapades nya lärosalar på ytor som frigjordes när kontorsplatser flyttade till den nya byggnaden.

Adress
Bertil Ohlins gata 5
Uppdrag
Om- och tillbyggnad
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Ivar Tengbom, Åke Ahlström
Byggnadsår
1925

Kulturklassning
Blåklassat
Ombyggnadsår
2008-2010
Team
Per Ahrbom, Gunnar Hellman, Paul Kvanta, Johan Aspenberg, Elisabet Wallström, Anders Hamelius, Urban Asklund, Erika Despres, Clara Lindencrona, Marie Eklund, Emma Melin, Ann-Charlotte Ahrbom

Kontaktperson
Paul Kvanta
Beställare
Handelshögskolan / Lars Burstedt, Håkan Johnsson
Projektledning
Grontmij / Vincent Åbom
Fotograf
Åke E:son Lindman