Kopparlunden Syd och Verkstaden 8

På uppdrag av Nyfosa har Ahrbom & Partner tagit fram ett förslag till utformning av kvarter J1, J2 och I6 inom detaljplanen för Kopparlunden Syd i centrala Västerås. Vi har även föreslagit en påbyggnad av fastigheten Verkstaden 8 – Arvidverkstaden. Detaljplanens syfte är att skapa en ny levande stadsdel samt att utveckla områdets befintliga kulturmiljövärden.

Anrik industrimiljö

Kopparlunden ligger centralt i Västerås och utgörs av en anrik industribebyggelse från det förra sekelskiftet. I och med ASEA:s och Nordiska Metallaktiebolagets etablering i området i slutet av 1800-talet tog byggandet fart och under 1900-talets första hälft uppfördes ett stort antal byggnader. Idag rymmer området blandade verksamheter med tonvikt på kontor, småföretagande och kultur. Kopparlunden ingår sedan 2018 i riksintresse för kulturmiljö U24 Västerås.

Förslag Verkstaden 8, Arvidverkstaden

Verkstaden 8, Arvidverkstaden, uppfördes 1935-36 och ritades av Västerås dåvarande stadsarkitekt Erik Hahr. Byggnaden har ett mycket högt kulturhistoriskt- och symbolvärde med sin storslagna gestalt och sitt strategiska läge i centrala Västerås. Ambitionen i detaljplaneförslaget är att Arvidverkstaden ska återställas till sitt originalutseende och att den i samband med det kan kompletteras med en påbyggnad. Nytillkommande tillägg ska relatera till ursprungsbyggnadens material, proportioner och rytm. I den framtida Arvidverkstaden skulle såväl kontors- och coworking-ytor som stadsnära funktioner som restauranger, service och butiker kunna inrymmas.

Förslag till nytt bostads- och centrumkvarter

Kvarteren J1 och J2 mellan Emaus- och Arvidverkstaden, som idag utgörs av parkeringsytor, föreslås bli stadskvarter med bostäder och centrumbebyggelse. Kvarteren utformas så att den starka kopplingen mellan de båda historiska verkstadsbyggnaderna gestaltningsmässigt och visuellt bevaras. Det föreslagna västra bostadskvarteret är lägst mot sydväst för att släppa in solljuset samt för att ”bjuda in” dem som kommer från stadskärnan. Kvarteret växer mot nordväst för att åter trappas av mot öster och söder. Ett antal portiker stärker kvarterets koppling till omgivande platser och stråk. Torget mellan de två kvarteren har till uppgift att bevara kopplingen mellan Emaus- och Arvidverkstaden, samt att underlätta rörelsen genom kvarteren. De två kvarteren kan angöras via ett flertal entréer och portiker. Det västra kvarteret föreslås förutom bostäder innehålla möjlighet till butiker, caféer, utställningslokaler m.m. i markplan. Det östra kvarteret föreslås innehålla centrumverksamhet med möjlighet till inslag av ickepermanenta bostäder.

Förslag till nytt parkeringshus

På platsen för Kopparlundens sydöstra utpost föreslår vi ett nytt, cylindriskt parkeringshus. Sedd utifrån planen möter en cirkulär byggnad på denna plats de befintliga byggnaderna mjukare och mer följsamt än en ortagonal byggnad hade gjort. Den föreslagna monumentala skalan och repetitiva fasadkompositionen svarar mot Arvid-verkstadens likaledes monumentala och rationella fasader och kan bidra till ett välbehövligt lugn längs den livliga Pilgatan. Den extra parkeringskapaciteten är viktig för att säkra den intilliggande Arvidverkstadens attraktivitet och funktion som arbetsplats.

Den generella gestaltningsambitionen är att den tillkommande bebyggelsen ska uppföras med en så hög kvalitet i gestaltning, utförande, material, detaljer och åldrandeaspekter, att den ur dessa aspekter blir jämförbar med ursprungsbyggnaderna.

Uppdrag
Underlag detaljplan, programhandling
Adress
Östra Ringvägen 2, Västerås
Projektår
2019-

Team
Paul Kvanta, Scott Danielson, Semina Papadopoulou, Charlotte Vibegaard
Kontaktperson
Paul Kvanta

Beställare
Nyfosa
Visualiseringar
Mats Holmberg och Ahrbom & Partner
Fotograf
Ahrbom & Partner