Ulls hus, ny huvudbyggnad för SLU Ultuna

Sveriges lantbruksuniversitet på Ultuna utanför Uppsala har samlat sin centrala verksamhet i fyra nya kvarter mitt på campus. Ulls hus, det senaste tillskottet, omfattar ny huvudentré för Campus Ultuna, lokaler för SLU:s centrala ledning och administration, ett nytt samhällsorienterat kluster – Landskap och Samhälle – och nya undervisningslokaler som komplement till det befintliga undervisningshuset.

Nya stråk och mötesplatser

Ulls hus är centralt placerat i den norra delen av nuvarande Husdjursvetenskapligt Centrum, HVC, som till stora delar rivits för att ge plats för nybyggnad. En central idé i projektet har varit att bryta upp kvarteret med en ny tvärförbindelse –”Ulls Gränd”- från Ulls väg ner mot det stora landskapsrummet med kårhuset och huvudrestaurangen. HVC:s nuvarande östra länga har till största delen sparats. Den avslutas i sin norra del av en kvadratisk nybyggnad i sex våningar –Kuben- som innehåller kontorslokaler för ledningen och administrationen. I markplanet och souterrängvåningen finns här en stor öppen entréhall som är universitetets huvudentré med strategiskt läge vid Ultuna torg och det centrala grönstråket på Campus, Almas Allé. I entréhallen är alla servicefunktioner för studenter, anställda och besökare samlade. Klustrets lokaler ligger i u-form runt en stor kringbyggd och planterad gård och har fått en egen entré mot Ulls väg. Gården sluts av en huskropp i öster, som i sitt entréplan rymmer de nya allmänna undervisningslokalerna. Gården fungerar som en stor rekreationsyta för husets invånare, men används även av övriga studenter, forskare och personal på Ultuna. Den nås via utomhuspassager både från Almas Allé i norr, samt från Ulls Gränd i söder.

En sexvånings entrébyggnad i massivträ

Kuben är huvudentrén till Ulls hus och till hela Campus Ultuna. Kuben rymmer entré- och receptionsfunktioner i de nedersta tre planen och administration samt universitetsledning däröver. Fasaden består av infärgad betong i socklarna, profilfria glaspartier samt svartmålad, radialsågad kärngran i kontorsplanen. All solavskärmning är infälld i nischer dolda ovan fönster och glaspartier. Massivträstommen, som till stora delar är exponerad interiört består av en pelar-balkstomme av limträ från Moelven och CLT-bjälklag från Österrikiska Mayr Melnhof.

Kubens inre – det stora samlande rummet

Kubens tre våningar höga atrium är anläggningens dynamiska centralpunkt, som tar emot och fördelar flödena ifrån omkring-liggande gator och byggnader. Trappan är lika mycket en mötesplats och utsiktspunkt, som en vertikal kommunikation. Entréhallen, som atriet är en del av, är gestaltad som en sammanhängande volym i tre våningar med ett gemensamt tak. Taket består av de kassetter som limträbalkar och massivträbjälklag skapar. I kassetterna har frihängande absorbenter hängts in. Tanken är att taket ska kunna upplevas i sin helhet för att understryka att entréhallen är ett rum.


På golvet i atriets nedersta plan finns ett platsanknutet konstverk av Sophie Tottie, P.Ull, bestående av drygt 800 mässingspuckar ingjutna i terrazzo.

Adress
Almas allé 8, Ultuna
Uppdrag
Nybyggnad
Status
Färdigställt
Byggnadsår
2012-2015
Bruttoarea
24,000 m²

Miljöcertifiering
Miljöbyggnad Silver
Team
Per Ahrbom, Paul Kvanta, Bosse Ericson, Johan Aspenberg, Frank Bellini, Niklas Berggren, Kristin Borg, Scott Danielson, Christian Eriksson, Yvonne Fung, Moulienne Giesecke, Anders Hamelius, Åsa Holmberg, Noor Ismail, Clara Lindencrona, Aleksandra Piechota, Jonas Prenner, Jakob Ryngen, Karin Rönner, Johan Törner, Joel Yngvesson, Maki Yoshida, Henryk Åkesson

Kontaktperson
Paul Kvanta
Lös inredning
AIX Arkitekter
Landskap
White
Beställare
Akademiska Hus i Uppsala/Gunnar Henriksson
Hyresgäst
SLU
Fotograf
Åke E:son Lindman