Stadsarkivet_1
Stadsarkivet_2
Stadsarkivet_3
Stadsarkivet_4
Stadsarkivet_5
Stadsarkivet_6
Stadsarkivet_7
Stadsarkivet_8

Stadsarkivet Liljeholmskajen


Stadsarkivet Liljeholmskajen är sedan våren 2019 inrymt i två 150 meter långa bergrum vid Årstadal i Stockholm. De två tunnlarna fungerade mellan 1959 och 1997 som Vin & Sprits lager och fabrik. Arkivet utgör en publik mötesplats för en bred publik där man kan ta del av Stockholms bebyggelsehistoria och utveckling, delta i seminarium och se utställningar.


Ahrbom & Partner har ansvarat för både ombyggnad samt fast- och lös inredning av projektet. Stadsarkivets ytor ligger delvis i ett nybyggt bostadshus, uppfört av JM. Denna lösning möjliggjordes av en tredimensionell fastighetsdelning. För att säkra lokalerna från fukt och brand har de båda bergrummen klätts med tunnelduk. Kontor och personalutrymmen har placerats mot fasad för god dagsljusbelysning och arkiven i de båda tunnelrören längst in i berget. Mellan personalytorna och arkiven har publika lokaler som garderob, en platsbyggd gradäng, läsesalar, mötesrum, utställningsytor och studieplatser placerats.


I den övre publika salen avsattes 400 m2 till en kvadratisk öppen läsesal med en centralt placerad rund hörsal. Hörsalens inredning är flexibel för att kunna anpassas till olika typer av seminarier och konferenser. Den stora läsesalens inredning utgörs bland annat av specialritade hyllor med äldre böcker som skapar ett ombonat rum med studieplatser, en reception, butik och en tyst studiesal.


Genom Enprocentsregeln har Stockholm konst låtit konstnären Ellen Ruge uppföra det platsspecifika verket Minne. Verket utgörs av dubbla aluminiumprofiler med LED-lister som växlar färger och intensitet i en slumpmässig, programmerad sekvens. Listerna bildar labyrintiska linjer som löper över väggar och golv och anspelar på både arkivet i sig och på de gångar och prång som döljer sig i arkivets historiska material.Adress: Sjöviksvägen 126, Stockholm

Uppdrag: Ombyggnad och inredning av Stadsarkivets filial Liljeholmskajen

Ursprungsarkitekt: Erséus arkitekter

Byggnadsår: 2016

Ombyggnadsår: 2019

Ansvarig: Bosse Ericson. Inredning: Clara Lindencrona

Beställare: Fastighetskontoret. Inredning: Stadsarkivet

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor