Ulls hus_1
Ulls hus_2
Ulls hus_3
Ulls hus_4
Ulls hus_5
Ulls hus_6
Ulls hus_7
Ulls hus_8
Ulls hus_9
Ulls hus_10
Ulls hus_11
Ulls hus_12
Ulls hus_13
Ulls hus_14
Ulls hus_15
Ulls hus_16
Ulls hus_17

Ulls hus, Ny huvudbyggnad för SLU Ultuna


Ulls hus är det sista av de fyra stora nya projekten inom Campus Ultuna. De övriga är MVM, Biocentrum och VHC. Ulls hus omfattar ny huvudentré för Campus Ultuna, lokaler för SLU:s centrala ledning och administration, lokaler för ett nytt samhällsorienterat kluster, Landskap och Samhälle, och nya undervisningslokaler som komplement till det befintliga undervisningshuset. I klustret ingår institutionen för Stad och Land, som bland annat utbildar landskapsarkitekter, och institutionen för ekonomi.


Projektet är centralt placerat i den norra delen av nuvarande Husdjursvetenskapligt Centrum, HVC, som till stora delar rivits för att ge plats för nybyggnad. En central idé i projektet har varit att bryta upp kvarteret med en ny tvärförbindelse –”Ulls Gränd”- från Ulls väg ner mot det stora landskapsrummet med kårhuset och huvudrestaurangen. HVC:s nuvarande östra länga har till största delen sparats. Den avslutas i sin norra del av en kvadratisk nybyggnad i sex våningar –Kuben- som innehåller kontorslokaler för ledningen och administrationen. I markplanet och souterrängvåningen finns här en stor öppen entréhall som är universitetets huvudentré med strategiskt läge vid det centrala grönstråket på Campus, Almas Allé och vid torget framför aulan. I entréhallen är alla servicefunktioner för studenter, anställda och besökare samlade. Klustrets lokaler ligger i u-form runt en stor kringbyggd och planterad gård och har fått en egen entré mot Ulls väg. Gården sluts av en huskropp –Ryggen-, som i sitt entréplan rymmer de nya allmänna undervisningslokalerna. Gården fungerar som en stor rekreationsyta för husets invånare, men används även av övriga studenter, forskare och personal på Ultuna. Den nås via utomhuspassager både från Almas Allé i norr, samt från Ulls Gränd i söder.


Entrévåningen har en utpräglat publik och transparent utformning för att möjliggöra ett livgivande samspel med de omgivande kommunikationsstråken.


Entréplanets husdjup är 18 m och våningshöjden 4,5 m för att stora publika rum som entréer, ritsalar, gradängsalar och pausytor ska kunna rymmas. Både djup och våningshöjd avtar sedan uppåt på plan 3-4 som framför allt innehåller kontor. Därmed får byggnaden en trappande sektion som släpper in maximalt med ljus till gården. De terrass-/takytor som då uppstår har blivit omväxlande terrasser för vistelse eller sedumklädda takytor.


Ulls hus har en till stora delar exponerad stomme -trä i Kuben och betong i övriga huset. De tunga stommarna kan då fungera klimatutjämnande vilket minskar både kyl- och uppvärmningsbehovet. Eftersom Campus Ultuna vilar på en grund av lika delar svensk lantbrukstradition och modern forskning blir valet av en massivträstomme ett sätt att uttrycka denna mix av tradition och framåtblickande. Den synliga bärande stommen känner vi från de gamla ladugårdarna och magasinen. Under industrialismen försvann tekniken att bygga i massivträ, men nu blir den vanligare igen, inte minst tack vare den ökade miljömedvetenheten -trä är ett klimatneutralt material. Dessutom är trä är ett material som aktiverar alla sinnen. Det är idag inte särskilt ovanligt med massivträprojekt i Kubens storlek -c:a 6000 m2 BTA. Det ovanliga är typen av byggnad -stora, representativa rum med stor volym, samt kontor-, och det faktum att stommen i så hög grad blir synlig.


Ulls hus invigdes officiellt den 22:a september 2015.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Almas allé 8, Ultuna

Uppdrag: Nybyggnad

Byggnadsår: 2012-2016

Bruttoarea: 24,000 m²

Ansvarig: Per Ahrbom

Handläggare: Paul Kvanta

Fast inredning: Moulienne Giesecke

Lös inredning: AIX Arkitekter/Malin Lindell, Annette Haglund

Beställare: Akademiska Hus i Uppsala/Roland Back

Hyresgäst: SLU/Marianne Gustafsson och Johanna Henriksson

Foto: Åke E:son Lindman, Ahrbom & Partner Arkitektkontor