Uppsalanyastadshus_1
Uppsalanyastadshus_2
Uppsalanyastadshus_3
Uppsalanyastadshus_4
Uppsalanyastadshus_5
Uppsalanyastadshus_6
Uppsalanyastadshus_7
Uppsalanyastadshus_8
Uppsalanyastadshus_9
Uppsalanyastadshus_10

Uppsala nya Stadshus


Bakgrund
I februari 2016 bjöd Uppsala kommun in fem arkitektkontor till en projekttävling om Uppsala nya Stadshus. Tävlingens syfte var att få fram ett högkvalitativt förslag för ett om- och tillbyggt stadshus med omgivande allmän plats. Det befintliga Stadshuset uppfördes efter ett ursprungligt tävlingsförslag av Erik och Tore Ahlsén från 1957, men byggdes inte färdigt i sin helhet.


Ett tredimensionellt system av kuber
Med utgångspunkt i den befintliga byggnadens modul om 4,6 x 4,6 m bygger Ahrbom & Partners förslag på ett tredimensionellt system av kuber. Förslagets centrala idé består av en fullbyggd kvartersvolym där hålrum, platser och atrier karvats ur. Detta genererar en närmast medeltida stadsmiljö med gränder, torg och överraskande utblickar och genomsikter. Gestaltningskoncept skapar en stor variation i platsernas karaktär, från de samlande höga, överbelysta rummen till de mindre, intimare och skyddade.


Stadshuset i staden
Genom nya entréplatser, ett rikt innehåll och kommersiella verksamheter såsom caféer, restauranger och butiker aktiveras platsen runt Uppsala nya Stadshus. Den nya kvartersfronten och den nya Stadshusplatsen mot sydost utgör en distinkt fond för Stationsplatsen och ger den en tydligare avgränsad form. Huvudentrén placeras axialt i förlängningen av en cykel- och parkaxel, öster om Stadshusgatan och fångar upp flödena från ett av Uppsalas livligaste gång- och cykelstråk.


Fasader med djupverkan
Den föreslagna fasaden består i grunden av ett formellt ramverk som ställvis bryts upp av stora, oregelbundna öppningar för insyn och utblickar. Gestaltningen tar sin utgångspunkt i bröderna Ahlséns delvis klassiska teman med vertikala lisener och horisontella bröstningsband. I Ahrbom & Partners tolkning utgör dessa en redovisning av fasadmodulen där fyllningen är något indragen, så att en djupverkan uppstår. Nybyggnaden föreslås uppföras med en synlig massivträstomme av gran, som delvis exponeras exteriört. Fasaden kläs med väderbeständig, patinerande bronsplåt som med tiden mörknar och får en djup rödbrun ton, som harmonierar väl med ursprungsbyggnadens Älvdalssandsten.


Rum för möten och klimatneutrala material
Längs den diagonal som förbinder den ursprungliga huvudentrén mot Vaksalagatan och den nya huvudentrén vid Stadshusplatsen, skapas en sekvens av torgrum, varierande i höjd och skala. Här kan man samlas i större grupper, men också hitta en avskild egen vrå. Det nya entréplanet bildar en stad i staden, en plats för möten, lärande, handel och rekreation. Foajén, en öppen yta i två nivåer, som länkar samman det nya huset med det befintliga, fungerar som samlingsyta för några av Stadshusets mest centrala rum: Kommunfullmäktigesalen, Kommunstyrelse- och Nämndsalen, samt Vigselrummet.


Den invändiga gestaltningen präglas av ett dynamiskt volymspel inom den rationella strukturen, samt av den synliga trästommen. Valet av en massivträstomme är gjort utifrån ekologiska, ekonomiska och estetiska ställningstaganden. Trä är koldioxidneutralt och helt återvinningsbart. Det är också avsevärt lättare än motsvarande stål- och betongstomme, vilket ger enklare och billigare transporter, samt mindre kostsamma insatser för grundförstärkning vid påbyggnad.
Adress: Vaksalagatan 15, Uppsala

Uppdrag: Inbjuden tävling 2016

Ursprungsarkitekt: Erik och Tore Ahlsén

Medverkande: Pär Ahlbom, Maria Angantyr, Per Ahrbom, Paul Kvanta, Semina Papadopoulou

Beställare: Uppsala kommun

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor