Stadsmuseet_Sodra_Stadshuset_Vardprogram_1
Stadsmuseet_Sodra_Stadshuset_Vardprogram_2
Stadsmuseet_Sodra_Stadshuset_Vardprogram_3
Stadsmuseet_Sodra_Stadshuset_Vardprogram_4

Södra Stadshuset – vårdprogram


Södra Stadshuset uppfördes under 1600-talets senare del, byggt likt ett romerskt palats med en huvudbyggnad och två flyglar, efter ritningar av stadsarkitekten Nicodemus Tessin d ä. Byggnaden har inrymt en mängd olika verksamheter, b.l a kämnärsrätten, stadshäktet, stadshuskällaren, olika kyrkor, skolor bostäder, butiker och sedan 1931 Stockholms Stadsmuseum. År 1964 genomfördes en upprustning och restaurering av byggnaden för museets räkning och som därefter disponerar hela byggnaden. Trots alla ombyggnader och förändringar som har skett har byggnaden bibehållit sin volym och form med sina kraftiga murar och det stora centralt placerade trapphuset. Byggnaden förklarades som byggnadsminne 1998.


Vårdprogrammet för Södra Stadshuset är framtaget för att ge ökad kunskap och förståelse om de tankar och idéer som fanns när huset utformades och om de olika förändringar som har skett i byggnaden. Den ökade kunskapen i kombination med anvisningarna ska ge goda möjligheter till att byggnadens ursprungliga kvaliteter bevaras. Vårdprogrammet är ett verktyg som ska ge fastighetskontorets medarbetare stöd och vägledning vid förvaltningen av byggnaden. Det ska ligga som grund för de beslutsunderlag som tas fram när det uppstår behov av åtgärder eller förändringar i byggnaden.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Peter Myndes Backe/Götgatan

Uppdrag: Vårdprogram

Ursprungsarkitekt: Nicodemus Tessin d ä

Byggnadsår: 1600-talets senare del

Kulturklassning: Byggnadsminne

Ombyggnadsår: 2009-2010

Bruttoarea: 7200m²

Ansvarig: Per Ahrbom

Handläggare: Johan Ahnborg

Antikvarie: Stockholms Stadsmuseum, Maria Lorentzi

Beställare: Fastighetskontoret, Pierre Fagert

Hyresgäst: Stockholms Stadsmuseum, A-C Backlund

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor