Centralstaden – parallella uppdragen avgjorda

Jernhusens parallella uppdrag för Centralstaden, centralstationsområdet i Stockholm, där vi deltagit i Team KCAP/Neutelings Riedijk Architects/Arcadis/Ahrbom & Partner/Landskapslaget/Iterio, är nu avgjort med Team Foster + Partners/Marge arkitekter/Thornton Tomasetti/Ramböll/LAND arkitektur/Wenanders byrå/TAM Group som vinnare. Uppdragen genomfördes i samarbete med Stockholms stad och Trafikverket. Vi tackar för en god match och gratulerar vinnarna.

Järnvägsområdet fungerar idag som en barriär och stationsområdet upplevs som ödsligt och oattraktivt. Vårt holländsk-svenska multidisciplinära team föreslog en omvandling av området till en destination, ett vardagsrum för staden. Vi har formgivit ett välkomnande finmaskigt nätverk av offentliga rum i tre nivåer, utomhus och inomhus. Området är tänkt för en blandad användning med varierad arkitektur, med en stark urban känsla kombinerad med grönska och vatten. Målet är ett inspirerande, funktionellt och tydligt transportnav med ett mångfacetterat program med handel, gastronomi och kultur – en inbjudande port till staden.

Gatunätet i den historiska stadskärnan dras vidare över området för att binda samman staden över järnvägsspåren. Två starka visuella axlar från norr till söder som utgår från den befintliga järnvägsdalen är centrala i utformningen. En axel blickar från Terminalslingan söderut genom nya Galleria Klara mot Riddarholmen och Riddarholmskyrkans gjutjärnsspira. Den andra axeln förlänger Nils Ericsons torg norrut genom den nya upphöjda Gröna dalen. De trafikerade gatorna förvandlas till sammanbindande, bilfria offentliga platser. Klara torg blir ett nytt centralt torg på platsen för Klarabergsviadukten, och Nils Ericsons plan omvandlas till stadens balkong för kultur och fritid med en strålande utsikt över Stockholms stadshus, den historiska stadskärnan och Riddarfjärden.

Gammalt och nytt möts kring den befintliga stationsbyggnaden och centralhallen, genom vilken den centrala axeln får förbinda det nya grönare Centraltorget med Galleria Klara och de nya stationsfunktionerna. Nya byggnader har anpassats i höjd för att bevara siktlinjer, för att släppa ned solljus och för anpassning till omgivningens skala. Mot Riddarfjärden hålls den nya arkitekturen medvetet låg för att integrera projektet i den befintliga stadsbilden mot Riddarfjärden och för att respektera den ursprungliga stationsbyggnaden, centralhallen och stadshuset.

Beställare: Jernhusen
Program: 150 000 m2 BTA för ny stationsbyggnad, handel, kontor, bostäder m m
Tid: 2021
Designteam:
KCAP, Rotterdam NL
Neutelings Riedijk Architects, Rotterdam NL
Arcadis, Amersfoort NL
Ahrbom & Partner, Stockholm
Landskapslaget, Stockholm Iterio, Stockholm

19 jan 2022

Ahrbom & Partner arkitekter när Dramatens tillgänglighet förbättras

Med målet att all scenkonst och den kulturhistoriska miljön lättare ska kunna upplevas av alla, har Statens fastighetsverk och Dramaten inlett ett stort arbete med att förbättra Dramatenhusets tillgänglighet. I egenskap av husarkitekt för Dramatens byggnader ansvarar Ahrbom & Partners Lars Johan Tengnér för projektet. I ett första skede prioriteras att tillgängliggöra den publika huvudentrén från Nybroplan för rullstolsburna genom en tillfällig lyftplattform från gatunivå till biljetthallen, samtidigt som en permanent lösning utreds. Från biljetthallen byggs en ny hiss till parkett, där möjligheten till rullstolsplatser dubbleras i antal.

”Roligt och ansvarsfullt att få vara med och utveckla detta fantastiska jugendhus så att Dramaten kan få en ännu större publik att känna sig välkommen”, säger Lars Johan Tengnér.

Även i Dramatens icke publika delar förbättras tillgängligheten. Artistfoajé, loger, repetitionssalar och personalmatsal åtgärdas med bland annat nya trapphissar, ramper, anpassade toaletter och dörrautomatik.

Åtgärderna förväntas vara i funktion till premiären av föreställningen Liv Död Sex Pop den 9 december 2021 och strax därefter kommer också alla ytskikt att vara på plats. Dramatens tillgänglighetsarbete fortsätter sedan med fler scener och lokalytor.

Läs Statens fastighetsverks pressmeddelande här.
Läs Dramatens pressmeddelande här.

12 nov 2021

Vinst i de parallella uppdragen om utvecklingen av NK-kvarteret i Göteborg

Ahrbom & Partner har i tuff konkurrens blivit utvalda att arbeta vidare med utvecklingen av NK-kvarteret i Göteborg tillsammans med beställaren Hufvudstaden. Ur Hufvudstadens pressmeddelande:

”Deras förslag möter våra önskemål på ett kreativt sätt samtidigt som de tagit hänsyn till kulturhistoriska värden, framtidens handel och NK:s identitet. Nu ska vi tillsammans finslipa förslaget i det kommande detaljplanearbetet”.

NK ligger beläget i de historiska delarna av Göteborgs citykärna och består av totalt sex byggnader, där varuhuset utgör de nedre planen och kontor de övre. I uppdraget ingick att gestalta en påbyggnad som bland annat ska ge nya kontorslokaler. En central uppgift har varit att tillmötesgå beställarens önskemål om en utveckling och utbyggnad av kvarteret utan att ge avkall på den historiska läsbarheten, den måttliga skalan i stadsrummet och de stora kulturmiljövärden som finns i kvarteret och omgivningen.

I Riksintressebeskrivningen för området Inom Vallgraven anges just den måttliga skalan som känslig för stora förändringar. En ad­derad volym påverkar oundvikligen skalan och vi har därför under hela processen parallellstuderat upplevelsen i de närliggande gaturummen och upplevelsen på avstånd. Vår utgångspunkt har varit att en tillförd volym ska ha en ytterst begränsad påverkan på den upplevda höjdskalan från de omgivande sidogatorna. Detta uppnås genom att påbyggnadens tre våningar drar sig tillbaka i terrasseringar. På avstånd blir den terrasserade påbyggnaden mer synlig vilket kan motiveras av att den ger något tillbaka till staden i form av attraktiva, allmänna ytor och mötesplatser. Påbyggnaden -den skimrande kronan- gör NK-kvarteret till ett riktmärke i staden, inte minst kvälls- och nattetid. Påbyggnaden ges ett enhetligt fasaduttryck som därmed verkar sammanhållande för kvarteret och blir en tydlig ny årsring.

Vi är naturligtvis stolta över att ha fått detta förtroende av Hufvudstaden och det är med stor glädje och ödmjukhet vi nu ser fram emot den kommande detaljplaneprocessen!

25 okt 2021

Ramavtal med Riksdagen

Vi har under året fått ramavtal med Riksdagsförvaltningen för både hus- och inredningsprojekt.

Riksdagen äger sina egna fastigheter på Helgeandsholmen och i Gamla stan. Därutöver äger de ytterligare några bostadsfastigheter för riksdagsledamöterna. Flera av byggnaderna står nu inför omfattande renoveringsarbeten, de är dessutom blåklassade vilket motsvarar kraven för byggnadsminnesförklaring och eventuella ingrepp behöver därför göras med största respekt för de antikvariska värdena.

Vi är naturligtvis mycket stolta och hedrade över att få jobba i dessa enastående byggnader! Under våren har vi bland annat påbörjat en programhandlingsprojektering för en genomgripande ombyggnad av kvarteret Cephalus i Gamla stan. Kvarteret har bevarat medeltida byggnadsdelar mot Västerlånggatan och Storkyrkobrinken medan övriga delar, inklusive den vackra cirkelformade innergården, tillkom i den stora om- och tillbyggnaden som stod klar 1951, arkitekt var Artur von Schmalensee. I vårt uppdrag ingår också inventering av möbler och inredningar.

20 okt 2021

Kulturhuset nominerat till EU Mies Award 2022!

Ahrbom & Partners arbete med renoveringen av Kulturhuset har nominerats till European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2022!

Om priset: ”The Prize objectives aim at promoting and understanding the significance of quality and reflecting the complexity of Architecture’s own significance in terms of technological, constructional, social, economic, cultural and aesthetic achievements.”

Läs mer om projektet här.

28 sep 2021

Kulturhuset finalist i Årets Stockholmsbyggnad 2021!

Det Kasper Salin-prisade Kulturhuset har utsetts till en av finalisterna i tävlingen Årets Stockholmsbyggnad 2021. Juryn har utsett tio finalister och vinnaren koras genom en öppen omröstning här , som pågår till och med 27 maj. Det vinnande projektet presenteras 15 juni.

Juryns kommentar: ”En respektfull och skicklig upprustning som ytterligare lyfter fram Kulturhuset som en unik mötesplats i Stockholm. Ett projekt med ett pietetsfullt förhållningssätt till byggnadens ursprung och bevarande.” Till projektet.

28 apr 2021

Kulturhuset vinnare av Kasper Salin-priset 2020!

Vi har den stora glädjen att meddela att Kulturhuset har tilldelats Kasper Salin-priset 2020!

Vi är hedrade över att juryn har valt att uppmärksamma och prisa vårt arbete med denna fantastiska byggnad. Projektet färdigställdes hösten 2020 och har inneburit en omfattande renovering av hela byggnaden, som bland annat har försetts med ny fasad och nya tekniska system.

En viktig del av vårt arbete har utgjorts av att identifiera och skala bort tillägg som har gjorts under åren och som inneburit förvanskningar och begränsningar av den öppenhet och tydlighet som präglade projektets grundläggande idé. Parallellt med restaureringen av befintliga interiörer, ytskikt och platsspecifika konstverk har vi även utvecklat ett nytt besökscenter i direkt anslutning till Sergels torg, samt uppdaterat välbesökta Rum för barn. 

”Vi är naturligtvis mycket glada och hedrade över att Kulturhuset har tilldelats Kasper Salin-priset 2020. Det har varit en ovanligt stor satsning på kultur, arkitektur och hållbarhet, som verkligen ligger rätt i tiden. En 50-årig, hårt sliten ikon, har restaurerats och fått nytt liv för ytterligare minst 50 år. Vi hoppas ha stärkt Kulturhusets arkitektur- och kulturhistoriska värden samtidigt som nya tillägg fullföljer Peter Celsings vision om största möjliga öppenhet mot torget och mot staden”, säger Per Ahrbom, ansvarig arkitekt.

Juryns motivering:
”Vinnaren representerar betydelsen av en kvalificerad arkitekts närvaro över tid, där ombyggnaden utgör ett crescendo i en ständigt pågående process. Att tillåta estetisk spretighet och bara ändra det som behöver ändras kräver mod, skicklighet och kompetens. Utan att kompromissa kring ursprungsbyggnadens värden har arkitekterna med hög kvalitet revitaliserat betydelsen av öppenhet, föränderlighet och publik närhet.”
Se och läs mer om projektet här.

29 mar 2021

Kv Daedalus finalist i Årets Bygge 2021

Vårt projekt Kv Daedalus i Gamla stan har utsetts till en av tre finalister till priset Årets Bygge 2021 i kategorin Renovering! Det blåklassade kvarteret, som ursprungligen anlades i början av 1600-talet, har genom århundradena genomgått en mängd förändringar och ombyggnader. På grund av omfattande sättningar inleddes 2015 arbetet med att grundförstärka hela kvarteret. I samband med detta beslöt Stadsholmen att även renovera kvarterets lägenheter och lokaler. Med fokus på att bevara arkitektoniska och kulturhistoriska värden har Ahrbom & Partner medverkat i samordningen av de nya tekniska systemen och ansvarat för den interiöra och exteriöra renoveringen. Priset delas ut av Magasinet Byggindustrin och vinnaren tillkännages 18 mars.
Se projektet här

23 mar 2021

Ahrbom & Partner utvecklar Erskines klassiker i Slakthusområdet

På uppdrag av Castellum har Ahrbom & Partner fått äran att utveckla Ralph Erskines 50-talsklassiker Charkuteristen 5 i Slakthusområdet i södra Stockholm. Kontors- och industrifastigheten, som ritades åt grossistfirman Möller & Co. och invigdes 1955, är en del av den pågående omdaningen av området som syftar till att utveckla en levande stadsdel där bostäder, handel, kultur och företagande samexisterar.

”Vi är verkligen glada över att få möjlighet att utveckla Erskines ikoniska byggnad i Slakthusområdet. Huset har en materialrik grundpalett, där vi vill lyfta fram dess grundkvaliteter och samtidigt skapa kontorslokaler utifrån dagens krav och behov.Byggnaden är blåmärkt enligt Stadsmuseets klassificering och vår ambition är återanvända så mycket som möjligt av det högkvalitativa originalmaterial som finns både interiört och exteriört. Samtidigt kommer husets användbarhet öka när vi förbättrar klimatet, tekniken, akustiken och tillgängligheten. ”, säger Emilia Öster, ansvarig inredningsarkitekt.

25 jan 2021

Centralstaden parallella uppdrag

Nu startar de parallella uppdragen för Centralstaden – Stockholms centralstation och omgivande område – med Jernhusen som uppdragsgivare, och vi på Ahrbom & Partner är glada och förväntansfulla att vara med.

Vi ingår i ett mycket kompetent team tillsammans med holländska och svenska arkitekter och konsulter. KCAP och Arcadis har arbetat mycket med stationsutveckling, internationellt och i Nederländerna, liksom Neutelings Riedijk Architects, som också är internationellt erkända och mycket kreativa arkitekter. Lanskapslaget, som vi på A&P samarbetat mycket med, och Iterio är bland de främsta i Sverige inom sina områden. Uttagningsprocessen har varit ett mycket givande samarbete, och vi ser fram mot att komma igång med denna utmanande och inspirerande uppgift.

Fyra internationella team är inbjudna till uppdragen:
– KCAP, Neutelings Riedijk Architects, Arcadis, Ahrbom & Partner, Landskapslaget och Iterio
– CF Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap och Atkins
– Foster + Partners, Marge Arkitekter, LAND Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group
– Snøhetta, 3XN, GXN och ARUP
“Finding the transformation of this station area into a vestibule and living room for the city is a challenge we are enthusiast to take up with such an experienced team,” explains Jeroen Dirckx, urban designer and partner of KCAP Architects&Planners, responsible for master planning and urban design in the project.

Michiel Riedijk from Neutelings Riedijk Architects comments: ‘”We are very motivated to turn the future station area into an attractive and sustainable neighbourhood, connected with the historic center, to make the inhabitants of Stockholm even prouder of their city”.
Arcadis a global operating Design and Consultancy organisation providing consultancy services in design, infrastructure, water, environment and buildings underlines “the importance of making a station design with the intrinsic qualities of Stockholm incorporated with a comfortable transition process and resilient future-proof solutions.” 

Ahrbom & Partner, the local Swedish advisor, architect and heritage consultant through architect Lars Johan Tengnér, declares: ”We’re excited to work with the greatest change for the Stockholm central station since Sammanbindningsbanan and the station building from 1871, working with history and present to create the future.”  
“With a deep and passionate relationship to Stockholm we look forward to evolving the area, reclaiming the qualities to the site and make it accessible and eventful for visitors and residents,“ says Emily Wade, Landscape Architect at Landskapslaget.

”We look forward working on overcoming barriers and creating improved movement patterns and city life, and are excited to be involved in ideas for one of Stockholm’s most important places,” states Gunilla Brogren, Regional manager of Stockholm of mobility consultants Iterio AB.
De parallella uppdragen startar i mitten av februari och ska avslutas efter sommaren. Efter de parallella uppdragen vidtar samrådsarbete för utvalt team. Byggstart beräknas till 2026.

25 jan 2021