Eskilstuna tingsrätt flyttar in

Idag slår Eskilstuna tingsrätt upp dörrarna till sina nya lokaler i Myntverkets före detta fabrik i centrala Eskilstuna. Ahrbom & Partner har på uppdrag av Stenvalvet AB ansvarat för om- och tillbyggnad av Gunnar Öhrströms anläggning från 1973. Läs mer om projektet här.

29 aug 2022

Dramaten ännu tillgängligare

Den tillfälliga hiss som finns på plats vid Dramatens entré från Nybroplan sedan i december förra året kommer att ersättas med en permanent lösning. Ahrbom & Partner ansvarar för framtagandet av en diskret, integrerad lyftplattform där en del av trappan vid behov bildar plattformen. När plattformen inte används fungerar och ser trappan ut som vanligt. Den nya permanenta lösningen beräknas vara på plats i början av 2023.

Läs mer om Dramatenhusets tillgänglighet här.

22 jun 2022

Per Ahrbom får Samfundet S:t Eriks belöningsplakett 2022

Ahrbom & Partners grundare Per Ahrbom har tilldelats Samfundet S:t Eriks belöningsplakett 2022 för sitt mångåriga och betydelsefulla arbete med många av Stockholms ikoniska byggnader. Samfundet S:t Erik bildades 1901 i syfte att verka för värdefulla miljöer i Stockholm och tillvarata historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling. Prisutdelningen skedde i anslutning till det högtidliga årsmötet i Börshuset i Gamla Stan.


Juryns motivering:
”För att han i en rad av Stockholms märkesbyggnader utfört renoveringar med respekt för ursprungliga kvaliteter, ofta i kombination med skickligt utförda tillägg som underordnar sig den befintliga byggnaden och som samtidigt har hållbarhet i fokus. I kulturhistoriskt värdefulla byggnader som Stockholms Rådhus, KTH:s bibliotek och Skatteskrapans omvandling till studentbostäder har Per Ahrbom tillsammans med sina medarbetare skapat goda miljöer för dagens och framtidens stockholmare. För Kulturhuset, som han en gång varit med om att rita, och nu varit ansvarig arkitekt för den nyligen avslutade renoveringen har ”bara det som behöver ändras” åtgärdats. Per Ahrboms uthålliga gärning visar hur betydelsefull en modig och kompetent arkitekt är för att en byggnads särpräglade arkitektur ska fortleva i förändringen.”

10 maj 2022

Kulturhuset vinnare av Glaspriset 2022

Vi har den stora glädjen att meddela att Kulturhuset har tilldelats Glaspriset 2022!

Glaspriset delas ut av Glasbranschföreningen till ett projekt där användningen av glas har bidragit till att uppfylla arkitektoniska, funktionella, innovativa och hållbara kvaliteter. Som en del av den stora renoveringen av Kulturhuset ersattes den uttjänta tvåglasfasaden av en ny treglasfasad. Glasbytet föregicks av omfattande studier där ett antal våningshöga fasadprover studerades på plats med avseende på bland annat genomsiktlighet, speglingar och reflexer.

”Tack vare en ambitiös och lyhörd beställare och ett nära och bra samarbete med ACC Glas och Fasadkonsult har det varit möjligt att både förbättra Kulturhusets inomhusklimat och höja personsäkerheten utan att förvanska den ikoniska fasadens originalutseende. Ursprungliga profiler i oxiderad mässing har återanvänts och genom att ersätta de uttjänta glasen med ett mer transparent, järnfritt glas har det varit möjligt att förstärka Peter Celsings vision om genomsiktlighet och öppenhet mot torget och staden. Det känns otroligt roligt att detta projekt uppmärksammas, även om målet har varit att det inte ska synas! ”, säger Pernilla Remröd, handläggande arkitekt.

Juryns motivering:

”Efter femtio års daglig verksamhet behövde den världsberömda byggnaden vid Sergels Torg totalrenoveras och uppdateras i avseende på funktion, energikrav, komfort och personsäkerhet. Hela den norrvända glasfasaden har ersatts med nya våningshöga isolerglas (U-värde 1,0 W/kvmK) efter ett intensivt samarbete mellan konsulter, beställare, entreprenör och antikvariska myndigheter.

Det ursprungliga profilsystemet bestod av stålprofiler klädda med bockad plåt av oxiderad mässing. Dessa märktes upp och återmonterades. Ett flertal provglas monterades och värderades utifrån bland annat genomsiktlighet, kulör, reflexer och speglingar.

Projektet tilldelas Glaspriset 2022 för en oerhört ambitiös och väl genomförd renovering av Kulturhusets ikoniska glasfasad.”

Läs mer om renoveringen av Kulturhuset här.
Läs mer om Glaspriset 2022 här.

29 apr 2022

Ahrbom & Partner får nya delägare

Ahrbom & Partner utvidgade i årsskiftet ägargruppen med tre nya delägare: Johan Ahnborg är arkitekt och har lång erfarenhet av olika typer av projekt, inte minst som husarkitekt för Riddarholmens statliga byggnader och för Kungliga Konsthögskolans byggnader på Skeppsholmen. Maria Angantyr är inredningsarkitekt och har bland annat arbetat med Stadsmuseet i Stockholm och inredning för Kulturhuset, samt med formgivning av möbler och armaturer. Pernilla Remröd är arkitekt och har erfarenhet från flera omfattande projekt, exempelvis den prisbelönta renoveringen av Kulturhuset och ombyggnaden av Eric Lallerstedts lamellhus ”Spelbomskan” invid Stadsbiblioteket. Johan, Maria och Pernilla är mångåriga medarbetare som starkt bidragit till kontorets positiva utveckling och deras erfarenhet och engagemang kommer att bli ett värdefullt tillskott i det framtida strategiska arbetet.

20 apr 2022

Nytt fotbollscenter i före detta lagerbyggnad

På uppdrag av Skills Academy har Ahrbom & Partner ansvarat för ombyggnaden av en före detta lagerbutik i Sickla till ett inomhusfotbollscenter med fokus på barn och ungdomar. Skills Academys verksamhet bygger på den amerikanska träningsmetodiken Toca, som lanserats i Sverige genom fotbollsikonen Anders Svensson. Verksamheten fokuserar på fotbollsspelarens individuella utveckling genom nya träningsverktyg som bollutkastarmaskiner och så kallade smart targets.

Byggnadens pelarstomme möjliggjorde rivning av alla innerväggar, vilket skapade förutsättningar för anpassning till den nya verksamheten. I lokalen finns nu sex fotbollsstudios med konstgräs, ett gym för prehab/rehab, omklädningsrum, reception, café, personalutrymmen, event- och konferensrum och behandlingsrum.

”Att få jobba med Skills Academy som bidrar till att aktivera ungdomar genom idrott och lek har varit både meningsfullt och roligt. Den största utmaningen i projektet var att optimera den begränsade ytan och skapa ett naturligt flöde i lokalen samt åskådar- och samlingsplatser som interagerar med verksamheten”, säger Christian Eriksson, handläggande arkitekt.

29 mar 2022

Centralstaden – parallella uppdragen avgjorda

Jernhusens parallella uppdrag för Centralstaden, centralstationsområdet i Stockholm, där vi deltagit i Team KCAP/Neutelings Riedijk Architects/Arcadis/Ahrbom & Partner/Landskapslaget/Iterio, är nu avgjort med Team Foster + Partners/Marge arkitekter/Thornton Tomasetti/Ramböll/LAND arkitektur/Wenanders byrå/TAM Group som vinnare. Uppdragen genomfördes i samarbete med Stockholms stad och Trafikverket. Vi tackar för en god match och gratulerar vinnarna.

Järnvägsområdet fungerar idag som en barriär och stationsområdet upplevs som ödsligt och oattraktivt. Vårt holländsk-svenska multidisciplinära team föreslog en omvandling av området till en destination, ett vardagsrum för staden. Vi har formgivit ett välkomnande finmaskigt nätverk av offentliga rum i tre nivåer, utomhus och inomhus. Området är tänkt för en blandad användning med varierad arkitektur, med en stark urban känsla kombinerad med grönska och vatten. Målet är ett inspirerande, funktionellt och tydligt transportnav med ett mångfacetterat program med handel, gastronomi och kultur – en inbjudande port till staden.

Gatunätet i den historiska stadskärnan dras vidare över området för att binda samman staden över järnvägsspåren. Två starka visuella axlar från norr till söder som utgår från den befintliga järnvägsdalen är centrala i utformningen. En axel blickar från Terminalslingan söderut genom nya Galleria Klara mot Riddarholmen och Riddarholmskyrkans gjutjärnsspira. Den andra axeln förlänger Nils Ericsons torg norrut genom den nya upphöjda Gröna dalen. De trafikerade gatorna förvandlas till sammanbindande, bilfria offentliga platser. Klara torg blir ett nytt centralt torg på platsen för Klarabergsviadukten, och Nils Ericsons plan omvandlas till stadens balkong för kultur och fritid med en strålande utsikt över Stockholms stadshus, den historiska stadskärnan och Riddarfjärden.

Gammalt och nytt möts kring den befintliga stationsbyggnaden och centralhallen, genom vilken den centrala axeln får förbinda det nya grönare Centraltorget med Galleria Klara och de nya stationsfunktionerna. Nya byggnader har anpassats i höjd för att bevara siktlinjer, för att släppa ned solljus och för anpassning till omgivningens skala. Mot Riddarfjärden hålls den nya arkitekturen medvetet låg för att integrera projektet i den befintliga stadsbilden mot Riddarfjärden och för att respektera den ursprungliga stationsbyggnaden, centralhallen och stadshuset.

Beställare: Jernhusen
Program: 150 000 m2 BTA för ny stationsbyggnad, handel, kontor, bostäder m m
Tid: 2021
Designteam:
KCAP, Rotterdam NL
Neutelings Riedijk Architects, Rotterdam NL
Arcadis, Amersfoort NL
Ahrbom & Partner, Stockholm
Landskapslaget, Stockholm Iterio, Stockholm

19 jan 2022

Ahrbom & Partner arkitekter när Dramatens tillgänglighet förbättras

Med målet att all scenkonst och den kulturhistoriska miljön lättare ska kunna upplevas av alla, har Statens fastighetsverk och Dramaten inlett ett stort arbete med att förbättra Dramatenhusets tillgänglighet. I egenskap av husarkitekt för Dramatens byggnader ansvarar Ahrbom & Partners Lars Johan Tengnér för projektet. I ett första skede prioriteras att tillgängliggöra den publika huvudentrén från Nybroplan för rullstolsburna genom en tillfällig lyftplattform från gatunivå till biljetthallen, samtidigt som en permanent lösning utreds. Från biljetthallen byggs en ny hiss till parkett, där möjligheten till rullstolsplatser dubbleras i antal.

”Roligt och ansvarsfullt att få vara med och utveckla detta fantastiska jugendhus så att Dramaten kan få en ännu större publik att känna sig välkommen”, säger Lars Johan Tengnér.

Även i Dramatens icke publika delar förbättras tillgängligheten. Artistfoajé, loger, repetitionssalar och personalmatsal åtgärdas med bland annat nya trapphissar, ramper, anpassade toaletter och dörrautomatik.

Åtgärderna förväntas vara i funktion till premiären av föreställningen Liv Död Sex Pop den 9 december 2021 och strax därefter kommer också alla ytskikt att vara på plats. Dramatens tillgänglighetsarbete fortsätter sedan med fler scener och lokalytor.

Läs Statens fastighetsverks pressmeddelande här.
Läs Dramatens pressmeddelande här.

12 nov 2021

Vinst i de parallella uppdragen om utvecklingen av NK-kvarteret i Göteborg

Ahrbom & Partner har i tuff konkurrens blivit utvalda att arbeta vidare med utvecklingen av NK-kvarteret i Göteborg tillsammans med beställaren Hufvudstaden. Ur Hufvudstadens pressmeddelande:

”Deras förslag möter våra önskemål på ett kreativt sätt samtidigt som de tagit hänsyn till kulturhistoriska värden, framtidens handel och NK:s identitet. Nu ska vi tillsammans finslipa förslaget i det kommande detaljplanearbetet”.

NK ligger beläget i de historiska delarna av Göteborgs citykärna och består av totalt sex byggnader, där varuhuset utgör de nedre planen och kontor de övre. I uppdraget ingick att gestalta en påbyggnad som bland annat ska ge nya kontorslokaler. En central uppgift har varit att tillmötesgå beställarens önskemål om en utveckling och utbyggnad av kvarteret utan att ge avkall på den historiska läsbarheten, den måttliga skalan i stadsrummet och de stora kulturmiljövärden som finns i kvarteret och omgivningen.

I Riksintressebeskrivningen för området Inom Vallgraven anges just den måttliga skalan som känslig för stora förändringar. En ad­derad volym påverkar oundvikligen skalan och vi har därför under hela processen parallellstuderat upplevelsen i de närliggande gaturummen och upplevelsen på avstånd. Vår utgångspunkt har varit att en tillförd volym ska ha en ytterst begränsad påverkan på den upplevda höjdskalan från de omgivande sidogatorna. Detta uppnås genom att påbyggnadens tre våningar drar sig tillbaka i terrasseringar. På avstånd blir den terrasserade påbyggnaden mer synlig vilket kan motiveras av att den ger något tillbaka till staden i form av attraktiva, allmänna ytor och mötesplatser. Påbyggnaden -den skimrande kronan- gör NK-kvarteret till ett riktmärke i staden, inte minst kvälls- och nattetid. Påbyggnaden ges ett enhetligt fasaduttryck som därmed verkar sammanhållande för kvarteret och blir en tydlig ny årsring.

Vi är naturligtvis stolta över att ha fått detta förtroende av Hufvudstaden och det är med stor glädje och ödmjukhet vi nu ser fram emot den kommande detaljplaneprocessen!

25 okt 2021

Ramavtal med Riksdagen

Vi har under året fått ramavtal med Riksdagsförvaltningen för både hus- och inredningsprojekt.

Riksdagen äger sina egna fastigheter på Helgeandsholmen och i Gamla stan. Därutöver äger de ytterligare några bostadsfastigheter för riksdagsledamöterna. Flera av byggnaderna står nu inför omfattande renoveringsarbeten, de är dessutom blåklassade vilket motsvarar kraven för byggnadsminnesförklaring och eventuella ingrepp behöver därför göras med största respekt för de antikvariska värdena.

Vi är naturligtvis mycket stolta och hedrade över att få jobba i dessa enastående byggnader! Under våren har vi bland annat påbörjat en programhandlingsprojektering för en genomgripande ombyggnad av kvarteret Cephalus i Gamla stan. Kvarteret har bevarat medeltida byggnadsdelar mot Västerlånggatan och Storkyrkobrinken medan övriga delar, inklusive den vackra cirkelformade innergården, tillkom i den stora om- och tillbyggnaden som stod klar 1951, arkitekt var Artur von Schmalensee. I vårt uppdrag ingår också inventering av möbler och inredningar.

20 okt 2021