Ahrbom & Partner arkitekter när Dramatens tillgänglighet förbättras

Med målet att all scenkonst och den kulturhistoriska miljön lättare ska kunna upplevas av alla, har Statens fastighetsverk och Dramaten inlett ett stort arbete med att förbättra Dramatenhusets tillgänglighet. I egenskap av husarkitekt för Dramatens byggnader ansvarar Ahrbom & Partners Lars Johan Tengnér för projektet. I ett första skede prioriteras att tillgängliggöra den publika huvudentrén från Nybroplan för rullstolsburna genom en tillfällig lyftplattform från gatunivå till biljetthallen, samtidigt som en permanent lösning utreds. Från biljetthallen byggs en ny hiss till parkett, där möjligheten till rullstolsplatser dubbleras i antal.

”Roligt och ansvarsfullt att få vara med och utveckla detta fantastiska jugendhus så att Dramaten kan få en ännu större publik att känna sig välkommen”, säger Lars Johan Tengnér.

Även i Dramatens icke publika delar förbättras tillgängligheten. Artistfoajé, loger, repetitionssalar och personalmatsal åtgärdas med bland annat nya trapphissar, ramper, anpassade toaletter och dörrautomatik.

Åtgärderna förväntas vara i funktion till premiären av föreställningen Liv Död Sex Pop den 9 december 2021 och strax därefter kommer också alla ytskikt att vara på plats. Dramatens tillgänglighetsarbete fortsätter sedan med fler scener och lokalytor.

Läs Statens fastighetsverks pressmeddelande här.
Läs Dramatens pressmeddelande här.