Världen står inför en enorm utmaning när kriserna för klimatet och den biologiska mångfalden blir allt svårare. Vi måste vända utvecklingen, nu. Senast år 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vi på Ahrbom & Partner vill vara en del av omställningen.

Restaurering och återbruk

I flera decennier har vårt kontor arbetat med att ta hand om befintliga byggnader genom ombyggnad, varsam renovering eller med respektfulla tillbyggnader. Att arbeta med redan befintlig byggnation är ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan. Vi kommer att fortsätta förespråka återbruk av hela hus, byggnadskomponenter och inredningar. Redan i ett tidigt skede måste vi fundera på hur våra projekt kan förnyas över tid och slutligen, efter sin livscykel, demonteras och återbrukas för att nyttjas igen i andra projekt.

I slutänden tror vi att det är projekt med bestående kvaliteter, hållbara material och gedigen konstruktion som blir omtyckta och vårdade.

Klimatvänligt byggande

Parisavtalet från 2015 ger ett ramverk för deltagande länder att välja väg, att gira bort från obegränsade koldioxidutsläpp med accelererande uppvärmning, och i stället mot en hållbar framtid med ständigt minskade utsläpp av växthusgaser. Det går nu att räkna ut vad som krävs för att världen ska begränsa klimatuppvärmningen till under 1,5 °C jämfört med förindustriella nivån. Vi vet hur mycket utrymme det finns för framtida utsläpp av växthusgaser och hur fort världens utsläpp måste minska. Med LCA-beräkningar (livscykelanalyser) kan vi styra våra projekt mot dessa mål.

För att nå netto-noll klimatpåverkan krävs det ett ständigt minskande bruk av fossila bränslen kombinerat med klimatpositiva åtgärder såsom energiproduktion från förnybara källor som sol och vind. I slutändan tror vi att det är projekt med bestående kvaliteter, hållbara material och gedigen konstruktion som blir omtyckta och vårdade. Om de dessutom är flexibla och klimatpositiva kan de hålla nästan hur länge som helst och bli mönsterbildande.

Miljövänliga och sunda byggnader

Samtidigt som våra projekt måste bli mindre beroende av fossila bränslen måste de också gynna biologisk mångfald och värna människornas hälsa. Vi jobbar ständigt med att hitta produkter och material med minst miljöpåverkan och de bästa kvaliteterna för ett sunt inomhusklimat.

I varje projekt försöker vi använda byggmaterialen som är de mest fördelaktiga ur klimatsynpunkt. När det gäller stommaterial är det för närvarande massivträ som har stora klimatfördelar, då det är en förnyelsebar resurs och agerar som kolsänka. Trä ger också stora fördelar till inomhusklimatet på grund av sin förmåga att stabilisera den relativa luftfuktigheten i ett rum. Att bygga i trä är något vi har stor erfarenhet av och som vi vill arbeta vidare med både exteriört och interiört. Nästa utmaning blir att driva projekt som är regenerativa, dvs. sådana som ger tillbaka mer än de tar från naturen i form av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Social hållbarhet

I vår strävan efter arkitektur av hög kvalitet vill vi värna om kulturmiljön och skapa platser som är tillgängliga och inkluderande. Restaurering av äldre hus är ofta en fråga om att vara lyhörd för människors känslor för deras närmiljö. Att slå vakt om tillgänglighet kräver också insikt i olika individers vardagliga utmaningar. Vi vill bidra till ett samhälle som ger utrymme för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Vi menar att alla projekt är lika viktiga, stora som små. Detta synsätt främjar jämlikhet, delaktighet och följaktligen, social hållbarhet.

Kvalitetsarbete

Vi följer devisen att ett projekt som brister i kvalitet är ohållbart – och vice versa.

På Ahrbom & Partner jobbar vi därför systematiskt med kvalitets- och miljöfrågor och bedriver ett ständigt förbättringsarbete i linje med ISO 9001 och ISO 14001, alltid i nära samråd med beställare och andra aktörer. Tack vare ett öppet sinne och lyhördhet kan vi skapa något som både vi och våra beställare kan vara stolta över.

Kontoret är helt beroende av den samlade kunskapen bland medarbetarna – kunskap som samlas, utvecklas och sprids internt, bland annat på interna föreläsningar.

Miljöcertifiering

Vi har arbetat med samtliga certifieringssystem och flera av våra projekt har uppnått LEED Platinum, Breeam In-Use och Miljöbyggnad guld.

Dessutom arbetar vi internt med klimatdeklarationer och livscykelanalyser, för att kartlägga hur våra projekt påverkar miljön, ur ett långsiktigt perspektiv.

Nätverk

Ahrbom & Partner har skrivit under Swedish Architects Climate Declare & Biodiversity Emergency, ett svenskt arkitektupprop för att möta klimatkrisen och hoten mot biologisk mångfald.

Kontoret är också med i Klimatpakten PLUS och antar därmed Stockholms stads mål om att vara en fossilfri organisation 2030.

Vi är associerad partner i CCBuild (Centrum för cirkulärt byggande), där vi samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden, och TränätverkA, ett nätverk för arkitekter och konstruktörer som är intresserade av byggande i trä.