Akademiska Hus kontor Campus Solna

I ett pilotprojekt för fullskaligt återbruk har vi tillsammans med Akademiska hus skapat ett effektiviserat och trivsamt kontor där materialminimering och återbruk varit centrala delar av projektets alla skeden. Ahrbom & Partner har ansvarat för ombyggnad och inredning samt haft en samordnande roll kring återbruket.

Utformning av nya lokaler i mötet mellan behov och hållbarhet

Akademiska Hus lokala förvaltningskontor är beläget i en fastighet som är en del av den äldre bebyggelsen på Campus Solna, ritad av Ture Ryberg i mitten av 1900-talet. Området är markerat i Solna stads översiktsplan som en sammanhängande kulturhistoriskt värdefull miljö. Med ambitionen att minska den egna lokalytan och på så sätt frigöra plats för fler externa hyresgäster fick vi i uppdrag av Akademiska Hus att ta fram ett förslag på ombyggnad och inredning av lokalerna. Förslaget skulle också möta deras behov av lokaler som kunde understödja deras nya arbetssätt, med friare rörelse mellan de olika platskontoren i Stockholmsområdet.

Ett helhetsgrepp med närvaro genom hela projektet

Vi har arbetat med lokalerna ur ett helhetsperspektiv där inredningen är utformad för att stödja verksamheten i form, funktion och materialitet. Vi har varit närvarande i projektet från början till slut genom framtagning av koncept, programskisser, förfrågningsunderlag, bygghandlingar och uppföljning under produktionsskedet. Vi har ansvarat för både bygg och inredning och projektet har innefattat kontor, konferensrum, mötes- och samtalsrum, personalutrymmen, pausytor och pentryn.

Dialog och program tillsammans med verksamheten

I program- och konceptfasen kartlades verksamhetens behov och önskemål inför ombyggnaden. Vi undersökte möjligheter med hjälp plan- och inplaceringskisser och arbetade fram ett program som agerade som samlande dokument, vilket uppdaterades under projektets gång. Vi arbetade även tillsammans med verksamheten i workshopform. All befintlig planlösning som gick att behålla innebar stora vinster i form av sparande på nya resurser så väl som minimering av avfall och material till deponi. Genom att optimera lokalernas fysiska utformning kunde mängden rivning och nybyggnad minimeras. Detta skedde i nära dialog med kunden och deras utvalda referensgrupp. Flera mötestillfällen vigdes åt att diskutera för- och nackdelar med en given åtgärd. På så sätt nådde vi tidigt konsensus rörande utformningen ur ett miljömässigt, ekonomiskt, socialt och verksamhetsspecifikt perspektiv.

Återbruk och hållbara val i projektets alla faser

I projektets alla skeden eftersträvade vi att minimera användandet av nya material och produkter. Direkt återbruk användes som en term där det gick att spara hela eller delar av befintlig planlösning, rumsbildning eller inredning. Återbruk syftade på återanvändandet av byggdelar, exempelvis partier och dörrar, fasta ytskikt och fast inredning; på ny plats eller genom komplettering och rekonditionering. Lokalen hade i sitt tidigare utförande ett överskott på träglaspartier som inventerades med noggrann uppmätning för att kunna användas på ny plats. Samtliga dörrar inom lokalen kunde omplaceras utan behov av komplettering.
I dialog med kunden togs ett beslut om ommålning av partierna. Vi utvärderade olika målerimetoder som testades på ett parti markerat för nedmontering. Genom denna utredning kunde vi fastställa att partierna med fördel kunde ommålas på plats. På så sätt undveks onödiga transporter. Det blev även ett tillfälle att samordna detaljer med målerifirman. De partier som inte längre rymdes i lokalernas nya utformning kunde via beställaren magasineras till framtida projekt.

Det befintliga pentryt hade blivit för litet för verksamheten och det fanns en flödesproblematik runt kökets funktioner. Genom mindre ändringar, lagningar och omplacering av enstaka funktioner kunde pentryt behållas och flödena förbättras. Ändringarna innefattade exempelvis kompletterade täcksidor, ny belysning, omplacering av mikrokök, vattensifon och kaffemaskin. Snickerier kompletterades lika befintligt. Fasta inredningar för kontorsmaterial, post och kopiering demonterades och återmonterades på nya platser. Delar återbrukades både direkt och genom omlackering samt komplettering med nya toppskivor. För golven utarbetades en cirkulär strategi där leverantören undertecknade ett avtal om omhändertagande och återbruk av mattorna vid en eventuell renovering. Lös inredning återbrukades i första hand på plats, genom direkt återbruk eller återbruk i form av rekonditionering och i nästa steg genom inköp av begagnad inredning. I sista hand gjordes tillägg av nya produkter med långt hållbarhetsperspektiv som exempelvis ett cirkulärt produktionsflöde, återvunnet eller regenerativt material och möjlighet att återvinna/återbruka i framtiden.

Samordnande roll för återbruk

Inköp av återbrukad/begagnad inredning har krävt logistisk handpåläggning av kunden, där exempelvis lagerhållning av inköpta möbler och magasinering av såld inredning behövt planeras noga. När utbudet inte går att styra som vi är vana vid och när flera inredningsleverantörer saknar möjlighet att lagerhålla sina produkter behöver vi hitta nya arbetssätt för att klara projektets övergripande tidplan. Vi fick agera samordnande stöd och kontaktperson för de olika återbruksleverantörer som engagerades i projektet. På grund av att återbruksleverantörernas tjänster skiljde sig åt på flera punkter fick flera mindre avrop göras, där vi ansvarade för den övergripande planeringen för att hålla ihop helheten i projektet.

Uppdrag
Hyresgästanpassning och inredning

Adress
Berzelius väg 8
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Ture Ryberg

Byggnadsår
1944-45
Kulturklassning
Del av sammanhängande kulturhistoriskt värdefull miljö (Solna Stads översiksplan )
Ombyggnadsår
2023
Area
630 m²

Team
Pär Ahlbom, Katarina Fejes (A), Annie Wallér, Ebba Hjort (IA)
Kontaktperson
Annie Wallér
Beställare
Akademiska Hus
Fotograf
Johan Eldrot