Eskilstuna tingsrätt

Det före detta Myntverket i Eskilstuna har transformerats till en modern tingsrätt utifrån högt ställda krav på säkerhet, tillgänglighet och representativitet.

Ny tingsrätt i före detta myntfabrik

Eskilstuna tingsrätt hade vuxit ur sina tidigare lokaler vid Fristadstorget i centrala Eskilstuna. Utöver behov av större yta har också klimat, energi och säkerhet behövt effektiviseras och förbättras. Domstolsverket har tillsammans med fastighetsägaren Stenvalvet AB hittat en ny placering av tingsrätten i Kv. Valören 1, där tidigare Myntverket hade sin produktion, med närhet både till järnvägsstationen och centrum. Ett omfattande om- och tillbyggnadsprojekt har resulterat i en ny modern tingsrätt för Eskilstuna med högt ställda krav på säkerhet och tillgänglighet. Ahrbom & Partner har varit ansvariga arkitekter för projektet.

Tegelarkitektur med stora kvaliteter

Den ursprungliga byggnaden på fastigheten Valören 1 inrymde det före detta Myntverket. Byggnaden består av en huvuddel i två plan samt två mindre huskroppar, en i fyra plan och en i ett plan, varav den senare har behövt rivas. Myntverket som byggdes 1973, ritades av Gunnar Öhrström Arkitektkontor AB och användes för mynttillverkning i det övre planet med hög takhöjd och kontor i entréplanet med lägre takhöjd. Karaktäristiskt för byggnaden är de murade fasaderna av rött tegel som i markplan har relativt små muröppningar men på övervåningen låter ett generöst fönsterband löpa runt hela byggnaden för att leda dagsljuset längst in i kärnan av produktionsytorna. Fönsterbandet kröns av en markerad, utskjutande kopparklädd takfot. Byggnaden är placerad fritt på tomten med gräsytor runt om och kantas av trädrader längs tre sidor. Byggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull.

Från myntfabrik till domstol

Projektet innebär en total ombyggnad och upprustning av den befintliga byggnaden samt en ny tillbyggnad mot Västermarksgatan och järnvägen. Befintlig byggnad har gjorts i princip stomren invändigt och fått en helt ny planlösning. I entréplanet är kontorsytor, mötesrum, arkiv m.m. för personalen placerade och mot norr ett nytt intag för frihetsberövade med infart från Smedjegatan. I det övre planet med sin generösa takhöjd ligger alla förhandlingssalar. På samma plan finns även föredragningsrum, samtalsrum och väntrum för allmänheten, toaletter, nämndemännens rum samt personalens lunchrum.

Ny ljusgård mellan befintligt och nytt

Entréplanet som är indraget från det övre planet innehåller entré för allmänheten, säkerhetskontroll, reception, väntrum och personalens entréer, allt samlat kring en inre överglasad ljusgård. Ljusgården som ansluter mot den befintliga byggnadens tegelfasad, är försedd med trappa och hiss för allmänheten som därigenom binder samman entréplanet med det övre planet. Från det övre planet kan allmänheten, via en spång i ljusgården, ta sig vidare in till förhandlingssalarna i den ursprungliga delen.

Tillbyggnaden är uppförd i två plan med fasader av prefabricerade betongelement med utfackningsdelar, där fönster och partier är klädda med mörkoxiderad mässing. Alla ursprungliga fönster, dörrar och fönsterpartier är utbytta till lika befintliga med högre energi- och säkerhetskrav. På taket har en låg installationsdel tillkommit för ventilationskanaler och andra installationer. Stor vikt har lagts vid att bevara karaktären i 70-talsbyggnaden och det har varit en stark ambition genom hela projektet att den tidigare verksamheten även framgent ska vara möjlig att avläsa och uppfatta.

Adress
Västermarksgatan 18, Eskilstuna
Uppdrag
Om- och tillbyggnad
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Gunnar Öhrström
Byggnadsår
1973

Ombyggnadsår
2020-2022
Kulturklassning
Kulturhistoriskt värdefull

Bruttoarea
3950 m²
Team
Johan Ahnborg, Malin Holmberg, Johan Ekström, Jonas Prenner, Karin Rönner, Charlotte Vibegaard, Markus Ravegård, Gunnar Hellman

Kontaktperson
Johan Ahnborg
Beställare
Stenvalvet AB
Fotograf
Johan Eldrot