Kasern II

När den före detta båtmanskasernen Kasern II på Skeppsholmen i Stockholm drabbades av en omfattande brand 2016 förstördes stora delar av byggnaden. Ahrbom & Partner fick i uppdrag att projektera för återuppbyggnaden och följa hela saneringsarbetet.

Från båtmanskasern till konsthögskola

Kasern II, som ursprungligen kallades Båtsmanskasernen, uppfördes efter ritningar av Fredrik Blom 1817-19 för inkvartering av indelta båtsmän. Huset byggdes av båtsmännen själva. Under 1870-talet byggdes kasernen om för ökade bostadsytor, då bl.a. ett trapphus tillkom mot norr. Arkitekt var Victor Ringheim. I Båtsmanskasernen fanns plats för 200 båtsmän och 40 sjöreserver att bo under 1800-talet. Kungliga Konsthögskolan övertog kasernbyggnaden med annex 1953 efter att beslut hade fattats om att flottan skulle lämna Skeppsholmen. Kasernen byggdes då om efter ritningar av Paul Hedqvist.

Brand orsakade omfattande skador

Den 21 september 2016 utbröt en brand i Kasernbyggnaden. Hela takkonstruktionen förstördes av branden och stora delar vattenskadades under det omfattande och långa släckningsarbetet. SFV beslutade att så snart som möjligt bygga upp hela takkonstruktionen inklusive vissa stomdelar som är viktiga för att säkra byggnaden statiskt samt återställa fasader och fönster för att få en tät byggnad. Ahrbom & Partner fick uppdraget att projektera för återuppbyggnaden och följa hela saneringsarbetet. Parallellt tog kontoret fram en förstudie som visar hur byggnaden kan nyttjas på olika sätt och inte minst ur ett brandsäkert perspektiv.

Återuppbyggnad med traditionella tekniker och material

Våren 2018 påbörjades arbetet med att återställa Kasern II till ett tätt hus efter att först genomgått ett omfattande arbete av sanering. I renoveringen av den utbrända byggnaden togs beslutet att man skulle utgå från de tidigare tydligt avläsbara tre årsringarna, som fanns eller finns i byggnaden: 1817-19, 1870 och 1953.

Hela takkonstruktionen har återställts i nära ursprungligt skick där stor vikt har lagts vid användandet av traditionella tekniker och materialval. Duktiga timmermän fick börja med att byta ut alla golvbjälkarna i den totalförstörda vindsvåningen. Därefter har sammanlagt trettiotvå nya takstolar tillverkats av timmer från Värmland och rests i den stora huskroppen. Yttertaket har återställts enligt samma princip som då huset byggdes på 1800-talet, med kraftig råspont och skivtäckt plåt som målats med svart linoljefärg. För att ytterligare säkra byggnadens stomme har ett stort arbete utförts med att förstärka de murade valvbågarna invändigt och sätta igen hål och skador. Parallellt pågick arbetet med att renovera husets fasader med puts av kalkbruk som avfärgats med kalkfärg samt renovering av byggnadens 250 fönsterbågar. I en andra etapp kommer byggnaden färdigställas för en ny hyresgäst och beräknas bli helt klar 2022.

Adress
Svensksundsvägen 11, Stockholm
Uppdrag
Återuppbyggnad efter brand
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Fredrik Blom, Victor Ringheim

Kulturklassning
Statligt byggnadsminne
Byggnadsår
1817-19 och 1870
Ombyggnadsår
2018 – 2019
Bruttoarea
Ca 2600 m²

Team
Johan Ahnborg, Karl Jacobsson,
Emilia Öster
Kontaktperson
Johan Ahnborg
Beställare
Statens fastighetsverk
Fotograf
Johan Eldrot