Klamparen 10

Ahrbom Fahlstens tingsrättsbyggnad på Kungsholmen har genomgått en omfattande renovering, om- och tillbyggnad och kan nu erbjuda några av Stockholms elegantaste kontorsmiljöer. De cirkulära och kvadratiska utomhusgårdarna har blivit spektakulära inomhusatrier och på taket finns nu en stor grönskande terrass för husets alla invånare.

Blåklassad tingsrättsbyggnad från 1986

I början på 1980-talet ritade Ahrbom Fahlsten Arkitektkontor ett nytt hus för Stockholms tingsrätt i Kv. Klamparen på Kungsholmen i Stockholm. Beställare var Kungliga Byggnadsstyrelsen och byggnaden stod färdig 1986. Stockholms tingsrätt hade sedan tidigare sina brottmålsavdelningar i Rådhuset, men nu kunde man samla alla tvistemålsavdelningar till den nya byggnaden. 2009 flyttade tingsrättens tvistemålsavdelningar från kv. Klamparen till Rådhuset, som genomgått en stor om-och tillbyggnad. Den före detta tingsrättsbyggnaden anpassades nu för nya hyresgäster, bland annat Skolverket.

2011 började vi på Ahrbom & Partner att skissa på en om- och tillbyggnad för dåvarande fastighetsägaren Fabege. Vi samarbetade även med stadsbyggnadskontoret för att i nästa steg göra en ny detaljplan. Den nya detaljplanen överklagades ända upp till Mark- och Miljööverdomstolen där den godkändes 2014. 2012 sålde Fabege fastigheten till KLP Fastigheter och samma år blåklassades också byggnaden av Stockholms Stadsmuseum.

Från tingsrätt till flexibelt kontorshus

Utgångspunkten för vårt förslag till om-och tillbyggnad av fastigheten var, i första hand, att byggnaden ritats för tingsrätten med de mycket speciella kraven på funktion, säkerhet med mera som då ställdes. Byggnaden skulle nu omvandlas till ett ”vanligt” kontor­shus; öppet, flexibelt och attraktivt för många olika hyresgäster. I detaljplanen ställdes också ett krav på att bottenvåningen mot Fleminggatan skulle öppnas upp och byggas om för restaurang och butiker.

I den ursprungliga tingsrättsbyggnaden låg de stora förhandlingssalarna i huvudvåningen mot de två öppna gårdarna. De var försedda med stora fönster för att ge ett bra dagsljus men samtidigt undvika insyn från grannfastigheten. Med de nya förutsättningarna kunde vi nu, med tre längsgående, smala och avtrappade våningsplan bygga in gårdarna och få stora, öppna överglasade inomhusrum. Gårdsytorna kunde då också nyttjas av blivande hyresgäster som mötesplatser, pausrum eller arbetsytor. Gårdarna blev också en visuell länk mellan den ursprungliga byggnaden och den nya tillbyggnaden och mellan husets olika verksamheter på de olika våningsplanen. Med golv-och fasadmaterial, växter med mera bibehöll gårdarna också sin karaktär av uterum.

Tillbyggda våningsplan

Mot Fleminggatan har den ursprungliga byggnaden byggts på med två indragna och avtrappade våningar och på flyglarna mot Separatorgränd i öster med tre indragna och avtrappade våningar inklusive de läng­sgående våningarna utefter de nu invändiga gårdarna. Mot Scheelegatan har huset byggts på med en indragen våning. De tre trapphusen har fått motsvarande höjning samtidigt som de återfått sina pyramidformade glaslanterniner. På yttertaket har även en stor planterad takterrass anlagts.

Tillbyggnadens fasader är delvis glasade och delvis försedda med screentryckta glas i röd och gråvit kulör. Även horisontella lameller och spröjsar är lack­erade röda. Invändigt har trapphus, huvudvåningen med foajéer och de före detta förhandlingssalarna liksom hela den synliga stommens svarta betong bibehållits. På de normala kontorsplanen har mellanväg­gar (från tingsrättens cellkontor) rivits för att ge möjligheter för olika flexibla kontorslösningar. Den nya fasaden i bottenvåningen mot Fleminggatan har färdigställts med glaspartier av oxiderad mässing.

Gestaltningsansvar

På uppdrag av KLP Fastigheter ritade Ahrbom & Partner programhandlingar, bygglovshandlingar, systemhandlingar och förstärkta systemhandlingar. Med dessa handlingar som underlag upphandlades IN3PRENÖR som totalentreprenör, som i sin tur upphandlade HMXW som arkitekt för bygghandlingar. På uppdrag av KLP har Per Ahrbom även fortsättningsvis varit övergripande gestaltningsansvarig. Ahrbom & Partner har även ritat ett antal tillkommande bygglovshandlingar för KLP.

Trots bytet av arkitekt för bygghandlingar kom samarbetet med HMXW, antikvarie och de båda beställarna att fungera mycket bra och vår målsättning med hela projektet har till största delen uppfyllts.

Adress
Fleminggatan 14, Stockholm
Uppdrag
Om- och tillbyggnad
Ursprungsarkitekt
Ahrbom Fahlsten Arkitektkontor
Byggnadsår
1986
Kulturklassning
Blåklassat

Ombyggnadsår
2020-2022
Status
Färdigställt
Bruttoarea
Ca. 30 000 m², tillbyggnad ca.
6000 m²
Team
Per Ahrbom, Anna Leskaroski, Jonas Prenner, Semina Papadopoulou, Emilia Almqvist Jansson, Majid Fatem Dodaran, Beatriz Bandeira, Konstantin Jerosin, Sara Galar, Karin Rönner, Sara Eldrot, Johan Törner, Annie Wallér, Johan Aspenberg, Charlotte Vibegaard, Ninna Pihl, Elisabet Wallström, Emilia Öster


Kontaktperson
Per Ahrbom
Beställare
KLP Fastigheter AB
Fotograf
Johan Eldrot