KTHB – huvudbiblioteket på KTH campus

Det nya biblioteket på Osquars backe blev omedelbart efter invigningen i maj 2002 KTH-studenternas centrala mötesplats. Biblioteket är inrymt i Erik Lallerstedts transformerade laboratoriebyggnad från 1917. Det stora samlande rummet – Bokhallen – är hjärtat i det ambitiösa projektet som prisats vid ett flertal tillfällen.

”Byxbenet” blir bibliotek

Då KTH:s huvudbibliotek vid Valhallavägen blev alltför litet och otidsenligt för den expansiva verksamheten startade 1992 en diskussion om nya, större lokaler. I skissarbetet, som påbörjades 1995, prövades fem alternativa lägen. Valet föll på den gamla laboratoriebyggnaden ”Byxbenet” från 1917, som ligger centralt placerad och som genom en om- och tillbyggnad bedömdes kunna uppfylla alla önskemål för ett modernt bibliotek och en central mötesplats.

Lallerstedts laboratoriebyggnad

Laboratoriebyggnaden, ritad av Erik Lallerstedt, byggdes för praktisk forskning och ingenjörskonst. De två vinkelställda byggnadslängorna innehöll laboratorier med bl.a. vattenrännor. I byggnadens södra del fanns ett vattentorn och i vinkelns spets låg det stora pannrummet, Ångdomen, som fungerade både som KTH: s värmecentral och laboratorium för forskning och utveckling.

Mellan de vinklade längorna låg en öppen triangulär gård, Laboratoriegården, som via nuvarande Osquars backe och en portik i den angränsande huvudbyggnaden stod i kontakt med den stora Borggården. När Laboratoriegården på 50-talet byggdes igen med en hallbyggnad (numera riven) för vattenforskning försvann detta gårdsrum liksom dess vackra samband med Borggården.

Trots byggnadsminnesmärkning redan 1935 har man handskats hårt med huset under åren. Fasaderna är dock väl bevarade och de flesta interiörer har kunnat återställas och användas för den nya verksamheten.

Ny entré och återskapat gårdsrum

En ny smal entré- och kontorsbyggnad, som förenar de befintliga, vinklade byggnadslängorna uppfördes utefter Osquars backe. Över det återskapade gårdsrummet innanför nybyggnaden vilar ett tak på fyra 15 meter höga pelare. Vertikala glas förenar det gamla husets takfot med det nya taket. Gården utgör bibliotekets stora centrala rum kring vilket alla övriga lokaler grupperas.

Det nya biblioteket innehåller c:a 10 000 hyllmeter böcker och tidskrifter. Vidare finns 450 läsplatser med datoruttag, 100 data-arbetsplatser och 90 kontorsarbetsplatser.

Glasfasad levandegör Osquars backe

Den nya glasfasaden speglar och reflekterar omkringliggande röda tegelfasader. Den ger också insyn och kontakt från Osquars backe och från Borggården med verksamheterna i bibliotekets entréhall och vidare in i bokhallen. Under kvällar och nätter och under den mörka årstiden når även ljuset från biblioteket ut genom glasfasaden och skapar i Osquars backe ett rum, bibliotekets förplats.

Prisat projekt

KTHB har blivit prisbelönat vid ett flertal tillfällen. 2002 tilldelades projektet ROT-priset av Sveriges Byggmästareförening. Ur motiveringen: ”De nya tilläggen är modernt djärva. De kontrasterar men underordnar sig samtidigt Lallerstedts äldre arkitektur på ett poetiskt och skickligt sätt.”
2002 tilldelades Ahrbom & Partners Josefin Backman Sveriges Arkitekters utmärkelse Guldstolen i kategorin ”Bästa interiör”. 2004 vann Per Ahrbom och KTHB Statens fastighetsverks Helgopriset. Ur motiveringen: ”För skickligt utförda tillägg som skapar en helhet som med stor respekt ansluter till Lallerstedts, sedan 1935, byggnadsminnesförklarade anläggning.”

Adress
Osquars backe 31
Uppdrag
Om- och tillbyggnad
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Erik Lallerstedt
Kulturklassning
Byggnadsminne
Ombyggnadsår
1999-2002

Bruttoarea
Ca 10 000 m²
Team
Per Ahrbom, Bosse Ericson,
Ann-Charlotte Ahrbom, Katarina Ahrbom, Christer Carpelan, Paul Kvanta, Mikael Andersson, Anna Eriksson, Mansour Baghchesara, Bernard Michelson, Mats Ericson, Hans Annefelt, Adolph Hammer,

Lennart Hammarslätt
Kontaktperson
Per Ahrbom


Beställare
Akademiska Hus
Projektledning
Hifab/Hans Waldaeus
Utmärkelser
ROT-priset 2002
Guldstolen 2002
Helgopriset 2004
Fotograf
Åke E:son Lindman