Kulturbiblioteket

2016 beslutade Kulturhuset att slå ihop verksamheterna Bibliotek Plattan och Film och musik med Serieteket. Samtidigt skulle verksamheten för Tiotretton utökas med nya delar på samma plan. Ahrbom & Partner fick i uppdrag att ansvara för både ombyggnad och inredning med målet att skapa tre profilerade bibliotek i samma lokal.

Nya och utvecklade kulörkoncept

För att särskilja de olika verksamheternas målgrupper och typer av media krävde uppdraget variation och bredd i inredningen, samtidigt som det var viktigt att åstadkomma en sammanhållen helhet. För att profilera de olika avdelningarna togs separata kulörkoncept fram, där Tiotretton och Film och musik behöll sina starka och målgruppsanpassade koncept, vilka också förstärktes genom rumsbildande element och textilier. Bibliotek Plattan gavs ett nytt seriösare uttryck i svart med gula accenter.

Sammanhållande hyllsystem och rumsbildningar

Den fasta inredningen ritades specifikt för projektet och kompletterar delvis den befintliga. Ett gemensamt hyllkoncept håller samman de olika avdelningarna och skapar ett antal ”rum i rummet”. Lokalens volym och form accentueras med höga väggfasta hyllor som kompletteras med lägre, golvstående hyllmoduler som ger överblick i lokalen. Planlösningen skapar ett flöde genom lokalen med avgränsade rumsligheter för läse- och studieplatser. För det utökade Tiotretton bands den befintliga lokalen samman med den utökade delen genom nya bokhyllor samt sitt- och klättermöbler. Inredningen i de nya lokalerna är flexibel för att möjliggöra olika typer av aktiviteter som teater, film, läsgrupper etcetera.

Återställande av originalinredning

Stort vikt har lagts vid att bevara och återställa originalinteriören. I läsesalen har Kulturhusets betongväggar synliggjorts och originaldetaljer som taksvep och belysning har återställts. För att återaktualisera Peter Celsings ursprungliga idé om ”byggnaden som ett tittskåp” har kontorslokaler, som tidigare varit förlagda mot Sergels torg, tagits bort. Genom detta har våningsplanet återfått sin transparens och verksamheterna i lokalerna är synliga från torget.

Adress
Sergels torg
Uppdrag
Ombyggnad och inredning
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Peter Celsing

Byggnadsår
1974
Ombyggnadsår
2016-2017
Team
Per Ahrbom, Pernilla Remröd,
Clara Lindencrona, Annie Wallér
Kontaktperson
Clara Lindencrona

Beställare
Kulturhuset Stadsteatern
Hyresgäst
Kulturhuset Stadsteatern
Fotograf
Björn Lofterud