Kv Daedalus

Med fokus på bevarande av arkitektoniska och kulturhistoriska värden har Ahrbom & Partner ansvarat för den omfattande renoveringen av
1600-talskvareteret Daedalus 5 i Gamla stan.

1600-talskvarter på instabil mark

Kvarteret Daedalus 5 i Gamla Stan uppfördes efter den kvartersbildning som antogs efter den stora branden 1625 och har under årens lopp genomgått åtskilliga förändringar, signerade olika byggmästare och arkitekter. En karta från 1651 visar att delar av kvarteret, som vi känner det i dag, ligger helt utanför den ursprungliga strandlinjen vilket kan ha varit en bidragande orsak till de sättningar som gjort sig tydliga i byggnaderna idag. Mellan 1971 och 1973 utfördes ett omfattande renoveringsprojekt av renoveringsarkitekt Artur von Schmalensee där bland annat gårdsbebyggelsen och flygeln mot Schönfelts gränd revs. Källarvåningen under gården fylldes igen och man gjorde även grundförstärkningar i stora delar av kvarteret. Husen har dock fortsatt att röra på sig vilket ledde till att man 2015 inledde arbetet med nya grundförstärkningar. I samband med detta byttes de tekniska systemen ut och lägenheter och lokaler – mestadels butiker och kafé/restauranger – renoverades.

Kvarteret består idag av sex hus i en U-formation. I gatuplan, och i begränsad utsträckning källarvalven, ligger lokaler med ovanpåliggande hyreslägenheter.

Bevarande av arkitektoniska och kulturhistoriska värden

Ahrbom & Partner har medverkat i samordningen av de nya tekniska systemen med fokus på bevarande av de arkitektoniska och kulturhistoriska värdena i husen. De allmänna utrymmena, så som entréhallar och trapphus tillhör de delar i husen som är bäst bevarade. En tidig ambition i projektet var därför att i så stor utsträckning som möjligt återskapa dessa till sina ursprungliga utseenden. Tidigare gick ventilationen till lokalerna i gatuplan via de allmänna entréhallarna som därför hade sänkta undertak. Ventilationen har nu istället förlagts till butikernas bakutrymmen med egna aggregat, uteluftsintag och, i förekommande fall, avluft mot gården och gatan inom respektive lokal. På så vis har dessa utrymmen kunnat återfå mer av sin forna rumshöjd, och i vissa fall har även stuckaturer och delar av invändiga pilastrar åter kunnat synliggöras.

Renovering i dialog med hyresgästerna

Lägenheterna har ytskiktsrenoverats och utrustats med nya kök och badrum. Inför renoveringen av lägenheterna togs en produktkatalog fram för återflyttande hyresgäster med ett urval av luckor till kök, kulörer på väggar, snickerier och linoleumgolv samt tapeter, att välja ifrån. Dessa hyresgästval har sedan legat till grund för utförandet, med respektive lägenhets unika förutsättningar. Urvalet har gjorts med hänsyn till det historiska arv som genomsyrar hela kvarteret. I de flesta lägenheter har man, i skiftande omfattning, slipat upp befintliga trägolv, både ursprungliga och mer samtida.

Renoveringen har även omfattat källare, portar och fasader som lagats, tätats och avfärgats. De befintliga fönstren har renoverats och flertalet har försetts med ventilationsspalter endast synliga från insidan. I vissa avseenden har brandaspekten varit väldigt eftersatt varför en stor del av det osynliga arbetet berört just denna.

Adress
Lilla Nygatan, Kåkbrinken,
Munkbrogatan och Schönfeldts gränd, Stockholm
Uppdrag
Renovering
Status
Färdigställt
Kulturklassning
Blåklassat

Bruttoarea
6500 m²
Team
Johan Ahnborg, Johan Törner,
Johan Aspenberg, Ahmad Poursarmeh, Annie Wallér
Kontaktperson
Johan Ahnborg
Antikvarie
Elisabet Wannberg, Stadsmuseet i
Stockholm

Beställare
AB Stadsholmen/Ulrika Bask
Projektledning
Svenska Bostäder/Peter Hamrén
Utmärkelser
Nominering Årets Bygge 2021
Fotograf
Johan Eldrot