Ridhuset

Det byggnadsminnesmärkta ridhuset på Östermalm har transformerats till ett multifunktionellt rum för kultur utan att den ursprungliga rumsupplevelsen förvanskats.

Från stall till multifunktionell kulturarena

Det byggnadsminnesmärkta före detta ridhuset vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm ritades av Axel och Hjalmar Kumlien och uppfördes under slutet av 1880-talet som ridhus för Generalstaben. Byggnaden, tillsammans med det intilliggande stallet från samma tid, huserade under delar av 1900-talet Swartlings ridskola. Idag ägs och förvaltas båda byggnaderna av Akademiska Hus. I samband med att musikhögskolans nya byggnader uppfördes 2016 fick Ahrbom & Partner i uppdrag att utreda och skissa på en utveckling av ridhuset till en multifunktionell byggnad med möjligheter att inrymma många olika typer av kulturella evenemang.

Bevarad rymd

Projektets viktigaste gestaltningsmässiga princip har varit att behålla det stora, öppna rummets ridhuskaraktär. Ventilationens tilluft har placerats bakom en rekonstruerad ”hästbarriär” längs de murade väggarna. Barriären, som även innehåller el-kanalisation och uttag, utgörs av liggande lackerade fururibbor och har en fri area på 25% för att de deplacerande donen ska fungera. Frånluften tas centralt från ett av de gamla schakten i norra väggen och från en ny servicebyggnad i den östra delen. De befintliga takstolarna har förstärkts med träreglar på båda sidor av överramen. Polonceau-takstolarna har tvättats och brandskyddsmålats.

Den nya servicebyggnaden spänner över rummets hela längd och inrymmer wc, elcentral och datacentral. För att den inte ska påverka rymden och rummets övriga karaktäristik har byggnaden gjorts så låg och grund som möjligt. Även vindfånget har gjorts så litet som möjligt och det vackra originalpartiet kompletterats med ett par inre dörrar. 

Ny utrymnings- och transportväg

I och med ridhusets status som byggnadsminne får i princip inga ingrepp göras exteriört. För att klara maxantalet på 300 personer krävdes en ny utrymningsväg mot norr. Efter godkännande från Länsstyrelsen har utrymningsdörren placerats bakom den nya tillredningsytan/bardisken. Till den nya utrymningsvägen har även ett stenlagt gångstråk med ramp anlagts. Denna fungerar både som utrymningsväg för rullstolsburna och som transportväg för cateringvagnar.

Uppdrag
Ombyggnad
Adress
Valhallavägen 105, Stockholm
Ursprungsarkitekt
Axel och Hjalmar Kumlien
Byggnadsår
Slutet av 1880

Kulturklassning
Byggnadsminne
Ombyggnadsår

2022

Bruttoarea

600 m²

Team

Bosse Ericson,

Jonas Prenner, Sara Galar

Kontaktperson
Bosse Ericson
Beställare
Akademiska Hus
Fotograf
Johan Eldrot