Rosenbad

I juni 2023 kunde Regeringskansliet flytta tillbaka till Kv Rosenbad
efter den fem år långa ombyggnaden. För Ahrbom & Partner, som
varit ansvariga arkitekter, har projektet varit det mest omfattande i
kontorets historia.

Bankpalats och nöjesetablissemang

Kvarteret Rosenbad består av fyra sammanslagna byggnader, ursprungligen tre bankpalats och ett nöjesetablissemang – AB Rosenbad. Byggnaderna uppfördes runt förra sekelskiftet och ritades av sin tids främsta arkitekter; Ferdinand Boberg, Gustav Wickman och Aron Johansson. Över åren försämrades marknaden för bankverksamhet och kvarteret kom att övergå i statlig ägo; Bobergs byggnader, mot Strömgatan, redan 1925 och de övriga två 1972. 1981, efter en omfattande renovering, kunde så stadsministerns kansli och ett antal departementsfunktioner flytta in.

Stora renoveringsbehov

Efter närmare trettio år var de tekniska systemen i kvarteret uttjänta och logistik, säkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö var i behov av förnyelse. 2009–2016 genomförde vi ett flertal utredningar och en förstudie med förslag till en omfattande renovering av kvarteret.

I den inledande fasen belystes grundläggande frågor som placering av entréer och huvudkommunikationer men även hur kvarteret skulle kunna optimeras för kansliets arbetssätt. Tillsammans med projektledningen tog vi fram utredningar, skisser och rumsfunktionsprogram för vidare projektering. Vid en förnyad konkurrensutsättning 2017 upphandlades Ahrbom & Partner för system- och bygghandlingsprojekteringen som slutfördes 2020.

Konceptuella och gestaltningsmässiga ställningstaganden

I en antikvarisk miljö av Rosenbads dignitet krävs en tydlig arkitektonisk och restaureringsideologisk riktning för att kunna navigera rätt. Det förutsätter i sin tur ett välfungerande samarbete mellan arkitekter, antikvarier, beställare, hyresgäster och myndigheter. Som arkitekter har vi behövt balansera olika viljor och intressen och föreslå lösningar som beaktar de antikvariska värdena, samtidigt som vi hanterat program- och tekniska såväl som säkerhetskrav.

I Rosenbad har en av de stora utmaningarna varit att lösa tillgängligheten i ett kvarter bestående av fyra separata hus. Den konceptuellt mest framträdande delen i vårt förslag var idén att mitt i kvarteret tillskapa en ny byggnadskropp som innehåller kvarterets centrala kommunikation och som förmår hantera och jämna ut kvarterets nivåskillnader. Att på så vis lösa antikvariska utmaningar med nya arkitektoniska tillägg har visat sig vara en framgångsrik väg, även i andra projekt kontoret genomfört.

Restaureringsideologiskt har vi valt en princip där vi framhäver de fyra olika husens individuella karaktärer, vilket också har den positiva konsekven att det underlättar orientering och ökar trivseln och känslan av hemhörighet. Alla gestaltningsbeslut har tagits med ursprungsarkitekturen som utgångspunkt. Miljöer med hög antikvarisk klassning har restaurerats och äldre byggdelar och detaljer har lagats eller kompletterats lika ursprunget. I befintliga miljöer med lägre antikvarisk klassning har de nya tilläggen inspirerats av de ursprungliga för att miljön ska upplevas samlad men ändå med alla tidslager avläsbara. I de nya tilläggen slutligen, lämnar vi tydliga avtryck från vår tid men även där är gestaltningen förankrad i historien genom materialval och stiliserade detaljer.

Uppdrag
Ombyggnad
Ursprungsarkitekt
Ferdinand Boberg, Gustav Wickman
och Aron Johansson
Kulturklassning
Statlig byggnadsminne (SBM)
Byggnadsår
1897–1904
Ombyggnadsår
2018–2023
Bruttoarea
28 000 m²

Team
Gunnar Hellman, Ola Boman, Vanessa Flavet, Paul Kvanta, Clara Lindencrona, Amanda Åberg, Mattias Almén, Johan Aspenberg, Erik Brandhorst, Mikael Buddgård, Olle Bywall, Sara Eldrot, Christian Eriksson, Katarina Fejes, Magnus Gabrielsson, Oscar Gullberg, Henric Hammarslätt, Rabi Hanon, Karl Jacobsson, Klara Jonsson, Eva Lukacsi, Helena Lybing, Ahmad Poursarmeh, Jakob Ryngen, Elin Svensson, Adam Söderblom, Maria Theophanous, Johan Törner, Jenny Wahlgren, Gustav Wirén

Kontaktperson
Gunnar Hellman
Beställare
Statens Fastighetsverk/
Håkan Andersson
Fotograf
Åke E:son Lindman, Johan Eldrot, Melker Dahlstrand