Stenbockska palatset

Det byggnadsminnesmärkta Stenbockska palatset på Riddarholmen är ett av Stockholms bäst bevarade 1600-talspalats. Ahrbom & Partner har ansvarat för en omfattande restaurering och ombyggnad av huset.

Restaurering av unikt 1600-talspalats

Stenbockska palatset är uppfört på 1640-talet och ombyggt 1670 av riksmarskalk Johan Gabriel Stenbock med Nicodemus Tessin den äldre som arkitekt. Byggnaden, som ägs av staten och är statligt byggnadsminne sedan 1935, anses vara ett av de bäst bevarade palatsen i Stockholm från 1600-talet, med bostadsfunktionen fortfarande påtaglig i planlösning och arkitekturdetaljer och med många välbevarade inredningar, bemålade bjälktak, stuckaturer och snickerier. Den senaste större ombyggnaden genomfördes 1969-72 i samband med att det då inhysta Riksarkivet flyttade ut ur byggnaden.

På uppdrag av Statens fastighetsverk har Ahrbom & Partner varit generalkonsult för en omfattande ombyggnad och restaurering av Stenbockska palatset. Projektet har inneburit en ökning av antalet arbetsplatser för hyresgästen Svea Hovrätt, en total förnyelse av de tekniska systemen, förbättring av byggnadens klimat- och energiåtgång samt säkerställande av brandskydd.

Varsamt inplacerade tekniska system

För att dölja nya el- och VVS-installationer har dessa i de flesta fall förlagts under de befintliga trägolven. Upptagningar för nya värmestammar i murade väggar har gjorts i tidigare slitsar. Befintliga murade kanaler har inventerats och används för till- och frånluft så att i stort sett inga nya ventilationskanaler har behövts byggas. För att klara brandskyddet i byggnaden har två nya utrymningsvägar tagits upp in till ett trapphus i Gamla Riksarkivet. En brandavskiljande gräns med nytillverkade brandklassade dörrar har åstadkommits på plan 4 mot trapphuset. I projektet har eftersträvats att förlägga dörröppningar i linje för att erhålla rum-i-fil- samband. Tillägg från 1900-talet, så som mellanväggar, toaletter, städskrubbar och golvytskikt är av mindre betydelse och har förändrats med varsamhet för underliggande äldre lager eller för att möjliggöra installationer. De flesta befintliga ytskikten har behållits men kompletterats där det varit nödvändigt. Källarplanet utgör ett undantag i och med att nya personalutrymmen med pentry, matplatser och dusch har förlagts dit.

Gestaltning i kulturhistoriskt värdefull miljö

Den svåraste, tillika mest intressanta, aspekten av projektet har utgjorts av förvaltandet av byggnadens höga kulturhistoriska värden. När kompletteringar eller nya tillägg har genomförts har två principer använts: att tydligt visa tillskottet som nytt genom en samtida arkitektonisk gestaltning eller att underordna sig en välbevarad helhet, där nya tillägg istället har utformats mycket lika den intilliggande miljön.

“Aprummet” – ett 1700-talskabinett

Ett separat projekt har inneburit framtagning av ett åtgärdsprogram för det så kallade ”Aprummet”, ett litet kabinett på plan 3 i byggnadens nordvästra hörn. Rummet, som är från tidigt 1700-tal, har fast inredning från Tessins ombyggnad och bevarade målningar i tak, på dörröverstycken och på ett snedskåp från 1730–40-talet, troligen utförda av Guillome Taraval och Johan Pasch. Åtgärderna innebar bland annat att ta tillbaka och förstärka 1700-talsinteriören genom konserveringsåtgärder av tak, kulörbyte på alla snickerier från en mörkgrå till en ljusare grå kulör och montering av en delad spegel över spisen. De sex väggfälten, som i ett tidigare skede var klädda med blå sidenväv, har klätts med ett nytt blått sidentyg med ett svenskt 1700-talsmönster. Ett tidigare igensatt fönster har försetts med en ljuslåda och ett tryckt tyg föreställande en målning av J.P. Cumelin, vilken visar en utsikt mot Norrström som det kan ha sett ut på 1700-talet.

Uppdrag
Ombyggnad, restaurering
Adress
Birger Jarls Torg 4, Riddarholmen
Ursprungsarkitekt
Nicodemus Tessin DÄ
Byggnadsår
1640 och 1670

Kulturklassning
Byggnadsminne
Ombyggnadsår
2014-2018
Bruttoarea
2100 m²
Team
Johan Ahnborg, Bo Svedenhag,
Sara Eldrot

Kontaktperson
Johan Ahnborg
Antikvarie
Johan Engström, AIX
Beställare
Statens fastighetsverk
Fotograf
Ahrbom & Partner