Uppsala nya Stadshus

Ahrbom & Partners förslag till ett nytt stadshus i Uppsala bygger på ett intrikat system av volymer, som bildar ett fullbyggt kvarter med gränder, torg, utblickar och genomsikter.

Inbjuden tävling

I februari 2016 bjöd Uppsala kommun in fem arkitektkontor till en projekttävling om Uppsala nya Stadshus. Tävlingens syfte var att få fram ett högkvalitativt förslag för en om- och tillbyggnad av stadshuset med omgivande allmän plats. Det befintliga Stadshuset uppfördes efter ett ursprungligt tävlingsförslag av Erik och Tore Ahlsén från 1957, men byggdes inte färdigt i sin helhet.

En tredimensionell grid

Med utgångspunkt i den befintliga byggnadens modul om 4,6 x 4,6 m bygger Ahrbom & Partners förslag på ett en tredimensionell grid. Förslagets centrala idé består av en fullbyggd kvartersvolym där hålrum, platser och atrier karvats ur. Detta genererar en närmast medeltida stadsmiljö med gränder, torg och överraskande utblickar och genomsikter. Gestaltningskoncept skapar en stor variation i platsernas karaktär, från de samlande höga, överbelysta rummen till de mindre, intimare och skyddade.

Stadshuset i staden

Genom nya entréplatser, ett rikt innehåll och kommersiella verksamheter såsom caféer, restauranger och butiker aktiveras platsen runt Uppsala nya Stadshus. Den nya kvartersfronten och den nya Stadshusplatsen mot sydost utgör en distinkt fond för Stationsplatsen och ger den en tydligare avgränsad form. Huvudentrén placeras axialt i förlängningen av en cykel- och parkaxel, öster om Stadshusgatan och fångar upp flödena från ett av Uppsalas livligaste gång- och cykelstråk.

Fasader med djupverkan

Den föreslagna fasaden består i grunden av ett formellt ramverk som ställvis bryts upp av stora, oregelbundna öppningar för insyn och utblickar. Gestaltningen tar sin utgångspunkt i bröderna Ahlséns delvis klassiska teman med vertikala lisener och horisontella bröstningsband. I Ahrbom & Partners tolkning utgör dessa en redovisning av fasadmodulen där fyllningen är något indragen, så att en djupverkan uppstår. Nybyggnaden föreslås uppföras med en synlig massivträstomme av gran, som delvis exponeras exteriört. Fasaden kläs med väderbeständig, patinerande bronsplåt som med tiden mörknar och får en djup rödbrun ton, som harmonierar väl med ursprungsbyggnadens Älvdalssandsten.

Rum för möten

Längs den diagonal som förbinder den ursprungliga huvudentrén mot Vaksalagatan och den nya huvudentrén vid Stadshusplatsen, skapas en sekvens av torgrum, varierande i höjd och skala. Här kan man samlas i större grupper, men också hitta en avskild egen vrå. Det nya entréplanet bildar en stad i staden, en plats för möten, lärande, handel och rekreation. Foajén, en öppen yta i två nivåer, som länkar samman det nya huset med det befintliga, fungerar som samlingsyta för några av Stadshusets mest centrala rum: Kommunfullmäktigesalen, Kommunstyrelse- och Nämndsalen, samt Vigselrummet.

Klimatneutral stomme

Den invändiga gestaltningen präglas av ett dynamiskt volymspel inom den rationella strukturen, samt av den synliga trästommen. Valet av en massivträstomme är gjort utifrån ekologiska, ekonomiska och estetiska ställningstaganden. Trä är koldioxidneutralt och helt återvinningsbart. Det är också avsevärt lättare än motsvarande stål- och betongstomme, vilket ger enklare och billigare transporter, samt mindre kostsamma insatser för grundförstärkning vid påbyggnad.

Uppdrag
Inbjuden tävling 2016
Adress
Vaksalagatan 15, Uppsala
Ursprungsarkitekt
Erik och Tore Ahlsén

Team
Per Ahrbom, Semina Papadopoulou,
Pär Ahlbom, Paul Kvanta, Maria Angantyr, Pernilla Remröd, Olle Bywall
Kontaktperson
Paul Kvanta

Beställare
Uppsala kommun
Visualiseringar
Ahrbom & Partner