Vinst i de parallella uppdragen om utvecklingen av NK-kvarteret i Göteborg

Ahrbom & Partner har i tuff konkurrens blivit utvalda att arbeta vidare med utvecklingen av NK-kvarteret i Göteborg tillsammans med beställaren Hufvudstaden. Ur Hufvudstadens pressmeddelande:

”Deras förslag möter våra önskemål på ett kreativt sätt samtidigt som de tagit hänsyn till kulturhistoriska värden, framtidens handel och NK:s identitet. Nu ska vi tillsammans finslipa förslaget i det kommande detaljplanearbetet”.

NK ligger beläget i de historiska delarna av Göteborgs citykärna och består av totalt sex byggnader, där varuhuset utgör de nedre planen och kontor de övre. I uppdraget ingick att gestalta en påbyggnad som bland annat ska ge nya kontorslokaler. En central uppgift har varit att tillmötesgå beställarens önskemål om en utveckling och utbyggnad av kvarteret utan att ge avkall på den historiska läsbarheten, den måttliga skalan i stadsrummet och de stora kulturmiljövärden som finns i kvarteret och omgivningen.

I Riksintressebeskrivningen för området Inom Vallgraven anges just den måttliga skalan som känslig för stora förändringar. En ad­derad volym påverkar oundvikligen skalan och vi har därför under hela processen parallellstuderat upplevelsen i de närliggande gaturummen och upplevelsen på avstånd. Vår utgångspunkt har varit att en tillförd volym ska ha en ytterst begränsad påverkan på den upplevda höjdskalan från de omgivande sidogatorna. Detta uppnås genom att påbyggnadens tre våningar drar sig tillbaka i terrasseringar. På avstånd blir den terrasserade påbyggnaden mer synlig vilket kan motiveras av att den ger något tillbaka till staden i form av attraktiva, allmänna ytor och mötesplatser. Påbyggnaden -den skimrande kronan- gör NK-kvarteret till ett riktmärke i staden, inte minst kvälls- och nattetid. Påbyggnaden ges ett enhetligt fasaduttryck som därmed verkar sammanhållande för kvarteret och blir en tydlig ny årsring.

Vi är naturligtvis stolta över att ha fått detta förtroende av Hufvudstaden och det är med stor glädje och ödmjukhet vi nu ser fram emot den kommande detaljplaneprocessen!