Kulturhuset och Teaterhuset

Efter femtio år och hundra miljoner besökare var Kulturhuset vid Sergels torg i Stockholm i stort behov av renovering. Projektet, som leddes av Ahrbom & Partner och färdigställdes hösten 2020, tilldelades Kasper Salin-priset i mars 2021 och Helgopriset i november 2023.

Celsings ikon i behov av renovering

Under snart femtio år har Kulturhuset och Teaterhuset vid Sergels torg, ritat av Peter Celsing, givit plats för kultur i alla former, men även för ett provisoriskt riksdagshus och för den Europeiska Freds- och Säkerhetskonferensen. Genom åren har omkring hundra miljoner människor besökt husen. Sammantaget har detta medfört ett betydande slitage, samtidigt som alla tekniska system och installationer tjänat ut och krävt en total förnyelse. Nya krav ställs också på till exempel brand, säkerhet, tillgänglighet, energieffektivitet och hållbarhet. Detta är bakgrunden till att Stockholms stad 2015 tog initieringsbeslutet att göra en övergripande renovering och ombyggnad av Kulturhuset och Teaterhuset där Ahrbom & Partner har varit ansvariga arkitekter.

Upprustning av 50 år gamla system

Tekniska system och installationer har förnyats och byggts om, liksom vatten och avlopp i toaletter, pentryn och övriga våtrum. I samband med dessa arbeten har även miljöfarliga ämnen sanerats, bland annat stora mängder asbest och PCB. Hela den tekniska upprustningen har inneburit att många byggnadsdelar har rivits eller demonterats och åter byggts upp, som exempelvis ett hundratal toaletter, undertak och ursprungliga plåtsvep. Vårt uppdrag som arkitekter har varit att planera och projektera för att bygga upp och återställa, men vi har även kunnat riva och rensa ut sådant som tillkommit under åren och som inneburit en förvanskning och begränsning av den öppenhet och tydlighet, som ursprungligen präglat interiörerna.

Den nya glasfasaden

Den första stora åtgärden som utfördes i Kulturhuset var att byta nästan hela glasfasaden. De ursprungliga glasen, som utgjordes av tvåglas isolerrutor, hade uppnått sin maximala livslängd. Befintliga stålprofiler i oxiderad mässing märktes upp och återmonterades i befintliga lägen. Glasbytet föregicks av omfattande studier där ett antal våningshöga fasadprover studerades på plats med avseende på bland annat genomsiktlighet, speglingar och reflexer. Det slutgiltiga valet blev ett treglas järnfritt energiglas, vilket förbättrade fasadens u-värde drygt fyra gånger och även uppfyller dagens krav på personsäkerhet. Den nya fasadens genomsiktlighet blev också bättre än den ursprungliga, vilket ligger i linje med Peter Celsings vision om maximal öppenhet mot torget och mot staden.

Utrymme för förändring och utveckling i en kulturhistorisk miljö

I samband med renoveringen har ett flertal verksamheter utvecklats och byggts om. Exempel på detta är ett nytt Besökscenter i direkt anslutning från Sergels torg, med delvis förändrad planlösning och ny fast- och lös inredning. Även välbesökta Rum för barn har fått en uppdatering för att ge plats för fler barn och samtidigt förbättra arbetsmiljön för personalen. Kulturhuset och Teaterhuset är blåmärkta enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta och på väg att bli ett byggnadsminne. Det har därför varit kulturhistoriskt viktigt att bevara och återställa samtidigt som verksamheterna tillåtits att förändras och utvecklas, en tydlig intention som presenterades redan i Peter Celsings tävlingsförslag.

Färgsättning

En viktig del av husets ursprungliga gestaltning är den varierade och expressiva färgsättningen. Ursprungligen användes en alkydoljefärg vilket gjorde det möjligt att uppnå ett väldigt högt glansvärde. Under byggets gång har vi haft ett nära samarbete med målarna och gjort tester med olika penselstrykningar för att med dagens mer miljöanpassade färger kunna återställa dessa högblanka ytor i ursprungliga kulörer. I relation till detta har vi jobbat med tillägg som ger ett modernt intryck men förhåller sig till den ursprungliga färgpaletten.

Karaktärskapande betongytor

I kontrast till de kulörta ytorna står den karaktäristiska betongen som genomsyrar hela huset. Genom åren har ett antal betongytor målats över med plastfärg, ytor som nu delvis rengjorts och blästrats rena från färg. Efter prov med olika metoder valdes isblästring för att på skonsammaste sätt ta bort färgen utan att förvanska betongytan. Borrhål och märken, som gjorts under åren, har lämnats orörda som en del av husets historia.

Restaurering av befintlig konst

Till Kulturhuset och Teaterhuset hör flera platsspecifika konstverk som har renoverats, nytillverkats eller återmonterats. Olle Baertlings draperier, som varit en del av hörsalen ända sedan Kulturhusets uppförande, har nytillverkats i sina klara kulörer. Draperiet tillverkades då och även denna gång av Handarbetets Vänner. Ett annat exempel är det keramiska verket ”Fragment av moder jord” av Rolf Blylods, som länge har varit nedmonterat och magasinerat. Det har nu plockats fram, restaurerats och åter fått en plats i Kulturhuset. Även flera skulpturer av Sivert Lindblom i förbindelsegången och en stuccolustro-vägg i tre plan av Ulrik Samuelsson utanför Stora scen har renoverats.

Detaljer som skapar helhet

Kulturhuset och Teaterhuset inhyser ett stort antal verksamheter och hyresgäster, vilket har gjort det viktigt att skapa ett sammanhållet uttryck. Ett nytt skyltprogram har tagits fram och utformats med material hämtade från huset. Ett 150-tal Celsingfåtöljer har renoverats och återställts till ursprungliga färgkombinationer för att åter placeras ut i publika utrymmen och runt om i verksamheterna. Även en ny papperskorg i blankpolerat, rostfritt stål har formgivits specifikt för husen.

Vinnare av Kasper Salin-priset 2020

Juryns motivering:

”Vinnaren representerar betydelsen av en kvalificerad arkitekts närvaro över tid, där ombyggnaden utgör ett crescendo i en ständigt pågående process. Att tillåta estetisk spretighet och bara ändra det som behöver ändras kräver mod, skicklighet och kompetens. Utan att kompromissa kring ursprungsbyggnadens värden har arkitekterna med hög kvalitet revitaliserat betydelsen av öppenhet, föränderlighet och publik närhet.”


Vinnare av Helgopriset 2023

Juryns motivering:

”Vinnaren av 2023 års Helgopris visar att det är möjligt att både skydda och förstärka en värdefull arkitektonisk grundidé genom omsorgsfull och eftertänksam förvaltning av arkitekturens kvaliteter över tid. Ett unikt engagemang, som varat i mer än ett halvt sekel, med osvikligt fokus på att utveckla byggnaden utifrån föränderliga behov utan att förlora den ursprungliga visionen av en arkitektur som är öppen, demokratisk och tillgänglig för alla.”

Adress
Sergels torg
Uppdrag
Ombyggnad, restaurering, inredning
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Peter Celsing
Byggnadsår
1974
Kulturklassning
Blåmärkt

Bruttoarea
72 000 m²
Ombyggnadsår
2016-2020
Miljöcertifiering
BREEAM in use
Team
Per Ahrbom, Pernilla Remröd, Julijana Nyhaga, Clara Lindencrona, Majid Fatemi Dodoran, Maria Angantyr, Emilia Öster, Annie Wallér, Johan Ekström, Johan Aspenberg, Oskar Nilsson, Gustaf Wirén, Ahmad Poursarmeh

Kontaktperson
Per Ahrbom
Beställare
Stockholms stad, Fastighetskontoret / Kulturhuset Stadsteatern
Utmärkelser
Vinnare av Kasper Salin-priset 2020
Finalist Årets Stockholmsbyggnad 2021
Nominerat till European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2022
Vinnare av Glaspriset 2022
Vinnare av Helgopriset 2023
Fotograf
Johan Eldrot