Nyheter

Ahrbom_Partner_Sodra Klara

Ahrbom & Partner får nytt husarkitektuppdrag för regeringsbyggnaderna

Statens fastighetsverk har utsett Paul Kvanta till ny husarkitekt för regeringsbyggnaderna i Södra Klara i Stockholm. Cirka hälften av byggnaderna i de elva regeringskvarter som uppdraget omfattar är statliga byggnadsminnen. Som förvaltningsstöd och generalkonsult säkerställer husarkitekten att de arkitektoniska, konstnärliga, antikvariska och tekniska synpunkterna tillgodoses samt att kvalitet och kontinuitet uppnås i den löpande omvårdnaden av byggnaderna. Uppdraget är personligt och sträcker sig över tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare sex år. Statens fastighetsverk har upphandlat husarkitekter för totalt ett trettiotal särskilt värdefulla och krävande miljöer.

Ahrbom_Partner_KTHB_

Ahrbom & Partner deltar i Open House Stockholm 2019

Med anledning av festivalen Open House Stockholm 4-6 oktober 2019 berättar Ahrbom & Partner genom guidade visningar om arbetet med KTH:s huvudbibliotek KTHB från 1990-talet fram till idag.

Under slutet av 1990-talet ritade Ahrbom & Partner det nya biblioteket på KTH Campus – KTHB – som invigdes våren 2002. Biblioteket, som är beläget i Erik Lallerstedts byggnadsminnesmärkta laboratoriebyggnad ”Byxbenet” från 1917, försågs bland annat med en ny glasad entrébyggnad mot Osquars backe. Projektets bärande idé var att återskapa den ursprungliga laboratoriegård som byggts igen under 1950-talet och därmed också den sekvens av gårdar som var central i det ursprungliga stadsplaneförslaget för KTH. Biblioteket belönades med Helgopriset, ROT-priset och Guldstolen. Efter invigningen 2002 blev KTHB snabbt en populär mötes- och studieplats och har under årens lopp huserat ett stort antal externa evenemang, exempelvis konferenser, presidentbesök och VM i datorprogrammering.

Under 00-talet ökade digitaliseringen av studiematerial, vilket ledde till att det stora behovet av böcker och bokhyllor, som fanns då biblioteket ritades, minskade. Samtidigt ökade behovet av studieplatser, fullvärdiga konferenslokaler och möjligheter till social interaktion. Mot denna bakgrund fick Ahrbom & Partner 2014 i uppdrag att rita ny inredning för biblioteket. Resultatet innebar en genomgripande omgestaltning där KTHB blev en mer socialt inriktad och modern mötesplats. Byggnaden färdigställdes 2016.

Årets upplaga av Open House Stockholm blir den fjärde i ordningen. Festivalen syftar till att involvera allmänheten i stadens utveckling och stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande. Se www.openhousestockholm.se för mer information och kommande uppdatering om tider för visningar av KTHB. För mer information om Ahrbom & Partners båda projekt se Huvudbiblioteket KTHB och Huvudbiblioteket KTHB – ombyggnad och inredning

 

Ahrbom_Partner_Hogvakten

Kvarteret Högvakten i Göteborg nu färdigställt

Ahrbom & Partners om- och tillbyggnadsprojekt Kv Högvakten vid Gustaf Adolfs torg i Göteborg har nu färdigställts. Kvarteret, bestående av Börsen, Stadshuset, Wenngrenska- och Strömska huset, har genomgått en omfattande renovering både interiört och exteriört. Byggnaderna har bland annat grundförstärkts och fasadrenoverats, utrustats med nya tekniska system och tillgängliggjorts. Wenngrenska husets innergård har glasats över och kontorsdelar har ritats om till aktivitetsbaserade ytor. Beställare: Higab

T30-invigt_2

T30 Urban Escape fylls med liv

Ahrbom & Partners och Lundgaard & Tranbergs projekt kv Trollhättan 30, Urban Escape, i centrala Stockholm är nu invigt. Passagen mellan galleriagången och Regeringsgatan har öppnats för allmänheten, som nu kan uppleva rymden och den grönskande växtligheten i det tio våningar höga atriet med sina genomsiktliga bjälklag och vinterträdgårdar. Under våren och försommaren pågår inflyttning av hyresgäster till de nio kontorsplanen och allt fler butiker och restauranger mot Regeringsgatan, Hamngatan och Gallerian slår upp sina portar. Beställare: AMF Fastigheter och Skanska

Ahrbom_Partner_Aktea_Planb_helbild-kategori

1600-talsbyggnad vid Munkbron har fått nya kontorslokaler

Företagen Aktea och Plan B, som idag delar kontorslokaler på Munkbron 1 i Gamla Stan, har utökat sina lokaler till den intilliggande fastigheten på Munkbron 3. Ahrbom & Partner har ritat inredningen till det nyinvigda aktivitetsbaserade kontoret, vars flexibilitet understöds av zonindelningar och möblering för respektive aktivitet. Projektet innefattar ny inredning med textilier, möbler och armaturer samt ytskiktsrenovering. Läs mer här: Kontorslokaler Munkbron 3

Ahrbom_Partner_Daedalus_4

Kv Daedalus första etapp färdigställd

Första etappen i Ahrbom & Partners projekt kv Daedalus 5 i Gamla Stan är nu färdig. Kvarteret, vars äldsta delar uppfördes under den senare hälften av 1600-talet, utgörs av sex byggnader placerade i en U-form. Husen inrymmer caféer, restauranger och butikslokaler i markplan och lägenheter på våningsplanen ovan. Trots att grundförstärkningar genomfördes i början 1970-talet hade nya sättningar uppmärksammats, vilket ledde till att man 2015 inledde arbetet med ytterligare förstärkande åtgärder. Ahrbom & Partner har medverkat i samordningen av byggnadernas nya tekniska system och ansvarat för ytskiktsrenoveringen av lägenheter och lokaler, där även kök och badrum har bytts ut. Nu har de tre första byggnaderna mot Lilla Nygatan färdigställts och arbetet med tre återstående husen fortsätter. Beställare: AB Stadsholmen

Ahrbom_Partner_Druvmusten_2

Stadsarkivets nya lokaler vid Liljeholmskajen har smygöppnat

Den 2:a april öppnade Stadsarkivet sina nya lokaler i kv Druvmusten 3 vid Liljeholmskajen för allmänheten. Ahrbom & Partner har ritat ombyggnaden av fastigheten för Stockholms fastighetskontor och inredningen för Stockholms Stadsarkiv. Lokalerna, som utgörs av bottenvåningen i bostadsrättsföreningen Berghus 4 samt två 150 meter långa bakomliggande bergrum, inrymmer arkiv, läsesalar, hörsal, utställningsytor och lokaler för administration. Den officiella invigningen av Stadsarkivet Liljeholmskajen sker 10 juni 2019.

AhrbomPartner_forstarkning_ledningsgrupp_crop

Clara Lindencrona och Johan Ahnborg förstärker Ahrbom & Partners ledningsgrupp

Clara och Johan är mångåriga medarbetare på Ahrbom & Partner. Clara har sedan 2008 utvecklat kontorets inredningsavdelning som numera består av fyra personer. Hon har ansvarat för flera av de stora inredningsprojekt som Ahrbom & Partner genomfört. För närvarande är Clara involverad i bland annat den stora renoveringen av Kv Rosenbad och den pågående ombyggnaden av Kulturhuset Stadsteatern. Johan Ahnborg har under lång tid ansvarat för ett stort antal projekt med framför allt inriktning på restaurering och ombyggnad. Han är husarkitekt för domstolsbyggnaderna på Riddarholmen och i Gamla Stan samt för Konsthögskolans byggnader på Skeppsholmen. Johan har ett gediget kunnande i antikvariska frågor och en stor erfarenhet av att arbeta med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Utöver Clara och Johan består ledningsgruppen av Pär Ahlbom, Per Ahrbom, Bosse Ericson, Gunnar Hellman, Anna Kolte, Paul Kvanta och Julijana Nyhaga.

DSC_4711_3

Ombyggnaden av Kulturhuset pågår för fullt

I januari 2019 inleddes den tekniska upprustningen av Kulturhuset och Teaterhuset vid Sergels torg i Stockholm. Byggnadernas snart 50 år gamla tekniska system är uttjänta och måste bytas ut. I samband med detta kommer även utvalda delar att återställas till ursprungligt utförande. Ahrbom & Partner är ansvariga arkitekter för projektet, där även ett nytt Besökscenter med entré från Sergels torg samt en vidareutveckling av avdelningen Rum för barn ingår. Beställare: Stockholms stad, Fastighetskontoret

AhrbomPartner_Dihlstromska_Midsommarkransen

Ahrbom & Partner utreder upprustningsåtgärder för konstnärsateljéer

Dihlströmska huset på Södermalm och Midsommarkransens gamla skola innehåller båda till största delen konstnärsateljéer. Byggnaderna har stora renoveringsbehov, bland annat till följd av uttjänta tekniska system. Ahrbom & Partner har fått i uppdrag av Fastighetskontoret att utreda möjliga upprustningsåtgärder. Utöver byte av de tekniska installationerna planeras förbättrad tillgänglighet, översyn av entréer med inplacering av nya hissar samt uppdatering av brandskydd och utrymning.

DSC_4300_23januari

Renoveringen av HMS af Chapman snart i mål

HMS af Chapman är en tremastad fullriggare som sedan 1947 ägs av Stockholms stad och sedan 1949 ligger förtöjd vid Skeppsholmen och fungerar som vandrarhem. Det 1500 ton tunga stålfartyget byggdes 1888 i Whitehaven i England för trafik mellan Europa och Australien. 1908 köptes skeppet av ett svenskt rederi och användes mellan 1915-34 som undervisningsskepp. Ahrbom & Partner har fått i uppdrag av Stockholms stad att ta fram systemhandling och förfrågningsunderlag för renoveringen av af Chapman, där bland annat trädäcket ska bytas och riggen rustas upp. I uppdraget ingår även att utreda och ta fram förslag på tillgänglighetsanpassningar och barnsäkerhetslösningar.

Botanhuset_Ahrbom&Partner_nyhet2

Ahrbom & Partner arkitekter för upprustningen av Botanhuset

Botanhuset ingår i Naturhistoriska riksmuseets komplex på Norra Djurgården i Stockholm och byggdes ursprungligen för museiverksamhet, forskning och förvaring av samlingar. Byggnaden ritades av Axel Anderberg i nationalromantisk stil och stod klar 1916. Under 1970-talet stängdes byggnaden för allmänheten och används sedan dess för samlingar samt för forskning inom fanerogam-, kryptogam- och paleobotanik. Byggnaden är statligt byggnadsminne sedan 1935. Ahrbom & Partner har av Statens fastighetsverk fått i uppdrag att ansvara för en varsam upprustning av hela byggnaden. I uppdraget ingår bland annat utbyte av tekniska installationer, förbättrat brandskydd, förnyade interiöra ytskikt, inredning av vindsvåningen och tillgänglighetsanpassningar med bland annat en ny hiss.

Ramavtal-nyhet_sfw

Ahrbom & Partner tecknar nya ramavtal med Akademiska Hus

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och ägs av staten. Bolaget utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forskning och innovation. Sedan Akademiska Hus grundandes 1995 har Ahrbom & Partner fått förtroendet att genomföra ett stort antal uppdrag inom utbildningssektorn, framför allt i Stockholm, Uppsala och Umeå. Sedan i juni 2018 har Ahrbom & Partner, efter offentlig upphandling, fem nya ramavtal med Akademiska Hus. Avtalen omfattar regionerna Göteborg, Linköping/Norrköping, Stockholm, Uppsala/Gävle och Umeå och gäller till 2022.

Spelbomskan-nyhet_sfw

Spelbomskan redo för skolverksamhet

I slutet av augusti 2018 stod Ahrbom & Partners ombyggnadsprojekt i Kv. Spelbomskan 13 redo för inflyttning. Erik Lallerstedts blåmärkta lamellhus från 1929, har nu återfått studiefunktioner i form av bland annat klassrum, bibliotek, studienischer och uppehållsrum. Observatorielundens skola, med klasser från förskoleklass till årskurs 6, är hyresgäster. ”En oerhört vacker byggnad, både in- och utvändigt. Varsamt renoverat. Vi tycker att vi har Stockholms finaste skolhus. Varje dag i denna fantastiska miljö är en fröjd för elever och personal”, säger Observatorielundens skolas rektor Karin Nord. Beställare: Stockholm stad.

Kollage_350x960px

Medborgarhuset Trappan nominerat till Helgopriset 2018

Ahrbom & Partner är glada att meddela att vårt restaureringsprojekt Trappan i Vällingby har nominerats till Helgopriset 2018. Byggnaden, som ursprungligen ritades av Sven Backström och Leif Reinius och invigdes 1956, har genom Ahrbom & Partner genomgått en varsam totalrenovering där stor vikt lagts vid att bevara byggnadens ursprungliga kvalitéer. Helgopriset är Statens Fastighetsverks arkitekturpris och har delats ut fem gånger sedan det instiftades 1996. Årets vinnare tillkännages vid en ceremoni på Moderna Museet/ArkDes 15 november. Läs mer om priset på www.sfv.se.

Minimalisten_sfw

Ahrbom & Partner formger hatthylla i samarbete med Essem Design

Ahrbom & Partners inredningsarkitekter Maria Angantyr och Clara Lindencrona har formgivit hatthyllan Minimalisten åt Essem Design. Hyllan, som finns i utförandena svart, vit och cinnober struktur, är tillverkad av pulverlackerat stål. ”Utgångspunkten för formgivningen var att åstadkomma en praktisk lösning med så få element som möjligt. Hyllan är 800 mm bred och kan placeras i följd vid behov av en längre hylla”, säger Maria och Clara. För fler bilder se www.essem.se.

Rosenbad_sfw

Ahrbom & Partner arkitekter för totalrenoveringen av Kv. Rosenbad

Ahrbom & Partner har efter LOU-upphandling fått i uppdrag av Statens fastighetsverk att ansvara för en totalrenovering av Kv. Rosenbad.

Som husarkitekter för kvarteret har vi de senaste åren genomfört ett flertal studier av möjlig utveckling av kvarteret. Vi är både glada och stolta över att vi nu, efter konkurrensutsättning, får fortsatt förtroende att arbeta vidare med en systemhandlingsprojektering.

Ahrbom&Partner_Operan_kvall

Ahrbom & Partner ritar ny opera i Kungliga Operan

Ahrbom & Partner har, tillsammans med Lundgaard & Tranberg Arkitekter, av Statens fastighetsverk fått i uppdrag att rita en ny Opera i Kungliga Operan. Uppdraget omfattar en genomgripande ombyggnad och tillbyggnad av den gamla operabyggnaden för att skapa en förnyad nationalscen för opera och balett. Projektet startar med programhandlingar följt av systemhandlingar fram till hösten 2020. Under byggtiden beräknas Operan stänga under tre spelsäsonger. Invigningen av den nya Operan är planerad till 2025.

Invigningen

Återinvigning av Kulturhuset Stadsteaterns Bibliotek

Tisdag 17 augusti 2017 återinvigs Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek med TioTretton, Serieteket, Film & Musik och Skönlitteratur & Konst i ombyggda lokaler. Ahrbom & Partner har stått för ombyggnad och inredning av de nya biblioteken.

kulturhuset03-lo res

Kulturhuset fasadbyte

Efter 45 år är det dags att byta ut Kulturhusets glasfasad då de isolerglas som sattes in i början av 70-talet nu har nått sin maximala livslängd. Totalt avser detta en fasadarea på hela 4000 m2, vilket motsvarar c:a 1000 fasadglasrutor. I ett nära samarbete med Fastighetskontoret, Stadsmuseet och ACC glasrådgivare har vi under 2016 tagit fram ett förslag på en ny glasfasad på Kulturhuset som i huvudsak är orienterad mot norr och Sergels torg.

Peter Celsings ursprungliga, arkitektoniska idé var att fasaden endast skulle vara en tunn hinna, öppen och genomsiktlig. Detta har också varit målsättningen under arbetet med att finna den bästa glaskonstruktionen. Andra viktiga frågor har varit miljöeffektivitet och personsäkerhet. Resultatet har blivit en tre-glas isolerruta med järnfritt glas och med c:a fyra gånger bättre U-värde än den gamla fasaden och med minst samma genomsiktlighet.

T30_nyhet_sfw

T30 Urban Escape

Kv Trollhättan 30 Gemensam skrivelse av Lundgaard & Tranberg och Ahrbom & Partner:

”Fastigheten Trollhättan 30 är en del av ett ambitiöst och genomgripande stadsomvandlingsprojekt som tar ett helhetsgrepp om kvarteret mellan Regeringsgatan och Brunkebergstorg. Trollhättan 30 har ett enastående läge i centrala Stockholm, i korsningen mellan Hamngatan och Regeringsgatan, mittemellan Sergels Torg och Kungsträdgården. Projektet är resultatet av ett önskemål om ett bredare utbud av funktioner, än vad kvarteret förmår idag. En viktig ambition är att öppna upp kvarteret och skapa fler förbindelser för att på så vis bidra till ett mer levande och tryggare stadsliv, samt att skapa en mer inviterande byggnad som bjuder in staden och bidrar till att transformera Regeringsgatan till ett mer aktivt och intressant gaturum. Projektet har utvecklats med avstamp i Lundgaard & Tranberg Arkitekters vinnande förslag från ett parallellt uppdrag utlyst av AMF 2014.Efter bearbetning av tävlingsförslagets arkitektoniska huvudidéer inledde Lundgaard & Tranberg i oktober 2015 ett samarbete för byggnadens projektering med Ahrbom & Partner Arkitektkontor, som nu, hösten 2016, har fått förtroende att överta färdigprojekteringen i och med att bygghandlingsskede och bygge inleds.”

 

Nyhet_Peking_2016

Sveriges ambassad i Peking

Vi ritar om- och nybyggnad för Svenska ambassaden i Peking. Projektet omfattar ombyggnad kontor samt nybyggnad kontor, migration, hörsal m.m. Statens Fastighetsverk planerar genomföra projektet i två etapper med färdigställande 2019.

Ambassadanläggningen med kansli, residens och bostäder och en stor trädgård/park stod färdig 1971 och ritades ursprungligen av Nils Ahrbom med Jan Gezelius som trädgårdsarkitekt.

Ulls Hus Ulltuna, Arbom & Partners

Ulls hus nominerat till Sveriges Arkitekters Sienapris

Vår samarbetspartner White arkitekter i Uppsala, genom Jens Modin och Gustav Jarlöv har för vårt gemensamma projekt Ulls hus blivit nominerat till Sveriges Arkitekters Sienapris!

Ur Juryns motivering:

Ulls Hus, Uppsala
Ulls hus är en plats med ett tydligt avskalat koncept, ett urbant torg centralt i ett nyutvecklat campusområde. Gestaltningen är konsekvent och elegant, den tydliga inramningen skapar gynnsamma förutsättningar för platsen och kopplingen mellan ute och inne är stark. Gården är ett tomrum som är tillåtet att fylla.
Möbleringen består av lösa bord och stolar som lätt flyttas efter solen, skuggan, humöret.
Gården överraskar i sina detaljer: det gula grusets kontrast till det grånande träet i fasaden; trädens skira lövskugga; regnvattnet som tillfälligt blir en stående vattenyta i kalkstensrännan. Teknik, biologi och estetik har vävts samman och resultatet, hela kompositionen, är både poetiskt och funktionellt.
Ulls hus visar vad landskapsarkitektur kan vara, en harmoni i proportioner, en förflyttning utan rörelse.

Bounce

Bounce Kungens Kurva

Trampolinparken Bounce Inc från Australien etablerar sig i Norden. Vi är med och utformar deras första svenska trampolinpark Bounce KK i Kungens Kurva som invigs i slutet på oktober. I den 4100 kvadratmeter stora lokalen kommer det också finnas en parkourpark (Free run) samt en äventyrshinderbana X-park. Entré och reception är förlagda i anslutning till ett stort café på entresolplan med utsikt över aktivitetsytorna. Vid utformningen av lokalerna har vi samarbetat med det australiensiska arkitektkontoret Michel Carr Architect som också ritat trampolinparker i bland annat Dubai, Singapore, Hong Kong, Thailand och Portugal.

AoP

Semestertider – receptionen har stängt 11 juli till 5 augusti, öppnar åter den 8:e augusti.

Trevlig sommar!

T30 Nyheter-framsida

Kv Trollhättan 30

Som lokal partner till det Köpenhamnsbaserade arkitektkontoret Lundgaard & Tranberg ritar vi en nybyggnad i Kv Trollhättan, ”T30 Urban Escape” för AMF och Skanska. Byggnaden ligger utefter Regeringsgatan och Hamngatan i  Stockholms City och innehåller handel, kontor och bostäder med en sammanlagd yta på c:a 47.000 m2. Färdigställande beräknas till 2019.

vallingby_3

För Svenska Bostäder och Newsec har Ahrbom & Partner sedan 2011 arbetat med renoveringen av Backstöm & Reinius medborgarhus Trappan från 1956. Nu är huset invigt och Kulturhuset – Stadsteatern på plats med en spännande repertoar med dans, teater och musik. Lokalerna delas med den lokala medborgarföreningen.

Spelbomskan 13

Ny skola i Kv Spelbomskan 13

Tillsammans med Fastighetskontoret och Utbildningsförvaltningen utreder vi möjligheten att inhysa en ny skola i Kv. Spelbomskan 13, Erik Lallerstedts lamellhus från 1929 ovanför Stockholms Stadsbibliotek. Byggnaden är blåmärkt enligt Stadsmuseets klassificering men kan anpassas väl för 6 högstadieklasser. På Lallerstedts tid ritades byggnaden för den biokemiska forskningen vid Stockholms högskola och nu undersöks återigen möjligheten att använda byggnaden för skolverksamhet.

kv_spiken

Esplanaden 13 i Sundbyberg

Ahrbom & Partner är engagerade i flera projekt åt bostadsföretaget Förvaltaren. I centrala Sundbyberg på Esplanaden 13, finns ett flerbostadshus från 1959 som nu är i behov av en större renovering. Tidigare har huset ägts av församlingen i kyrkan som gränsar till huset. Sedan 2008 är församlingen upplöst, kyrkan är avkristnad och hyser numera ett bryggeri. Huset kommer att genomgå en stor teknisk renovering med bland annat stambyte, ny ventilation, fönsterbyte och tilläggsisolering. Under hösten 2015 kommer arbetet fortgå med inventering av byggnaden och framtagande av en systemhandling som redovisar valda åtgärder anpassat efter husets, hyresgästernas och fastighetsägarens behov.

Invigning av Ulls hus vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. 

The inauguration of Ulls hus at the Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala.

Den 22:a september invigdes Ulls hus, SLU:s nya huvudbyggnad på Ultuna, söder om Uppsala. Invigningsceremonin ägde rum i huvudentréns stora atrium, där Sophie Totties golvkonstverk P.Ull invigdes en vecka tidigare. Vi på Ahrbom & Partner har arbetat med Ulls hus sedan maj 2010 och vill passa på att tacka Akademiska hus i Uppsala, SLU och PEAB för ett fantastiskt samarbete. Klicka här för fler bilder från invigningen.

 

vasamuseet_960

Husarkitekt för Vasamuseet

Det Kasper Salin-prisbelönade Vasamuseet är en av Sveriges mest välbesökta turistattraktioner. Museet ritades ursprungligen av Månsson & Dahlbäck Arkitektkontor efter en nordisk arkitekttävling. Det invigdes 1990 och har sedan dess tagit emot en ständigt ökande ström av besökare. 2013 byggdes muséet om och utökades med en ny utställningshall. Vi ser fram emot att få det arkitektoniska ansvaret för ett av Stockholms främsta byggnadsverk från slutet av 1900-talet.

Sturehovs_slott_960_2

Sturehofs slott

Sedan hösten 2014 har Ahrbom & Partner återigen ramavtal med Fastighetskontoret i Stockholms Stad. Uppdragen har hittills omfattat såväl Stadshuset som Riddersviks gård i Hässelby. Nu inleder vi också ett arbete med utredning och projektering av förbättringar av tillgänglighetsåtgärder kring Sturehofs slott söder om Stockholm.

trappan_bygg

För svenska Bostäder och Newsec har Ahrbom & Partner sedan 2011 arbetat med renoveringen av Backström & Reinius medborgarhus Trappan från 1956 i Vällingby. Nu pågår bygget för fullt och efter en lång och spännande process beräknas huset vara klart till våren 2016. Nu med Kulturhuset/Stadsteatern och medborgarföreningen Trappan som hyresgäster.

Vision Ultuna_1

Vision för Ultuna

Ultuna satsar på att bli framtidens innovationsmiljö för den gröna sektorn. Nyligen lanserade SLU – Sveriges lantbruksuniversitet och Akademiska Hus ett gemensamt program för att öppna upp campusområdet för näringsliv och en fortsatt utbyggnad av Ultuna. SLU har en lång tradition av att bedriva utbildning och forskning i samverkan med det omgivande samhället. Att nu få ha näringsliv och andra verksamheter fysiskt nära akademin ger möjlighet till helt nya samarbeten.

Ultuna öppnas nu upp som innovationsmiljö. Bygget av en ny inkubatorsverksamhet och ett företagshotell har påbörjats mitt på campus Ultuna i direkt anslutning till SLU:s verksamhet. Här kan startup-företag få förutsättningar att växa och när de blivit stora finns lokaler och mark på andra sidan Ultunaallén där den befintliga företagsparken byggs ut. Att öppna upp campus för andra verksamheter kommer att innebära en bred fastighetsutveckling med lokaler för näringslivsetableringar, lokaler för handel och service, bostäder och stärkt infrastruktur för kommunikationer. Först ut i denna satsning är företagshotellet som vänder sig till små och medelstora verksamheter. Företagshotellet utgör en viktig länk mellan akademi och näringsliv då många av de uppstartsbolag som kommer från SLU och SVA – Statens veterinärmedicinska anstalt, kommer att lokalisera sig i denna miljö och den anslutande inkubatorn. Närheten till forskningen är därmed viktig och företagshotellet och inkubatorn ligger lokaliserade i direkt anslutning till SLU:s verksamheter på Ultuna.

Just nu arbetar SLU och Akademiska Hus med att paketera hela erbjudandet och till hösten påbörjas en mer aktiv försäljningsinsats gentemot intressanta företag både nationellt och internationellt. Som en del i detta arbete har Ahrbom & Partner tagit fram fyra visualiseringar.

campus_umea_universum_2

Universum

Vi ritar på en om-och tillbyggnad av Universum, Umeå Universitets huvudbyggnad.

Sibeliusgangen_4_1

Ahrbom & Partner är nominerade till ROT-priset för sjätte gången. I år är det Sibeliusgången 4 i Akalla som är ett av de utvalda projekt som juryn ska besöka för att välja årets vinnare. Vårt projekt för Svenska Bostäder i Akalla tävlar nu i arkitekturens finrum med fem andra projekt på bland annat Sveavägen, Kungsholmen, Riddarholmen och Norrmalm. Är det dags för miljonprogrammet att ta steget in i rampljuset i år? Vi väntar spänt på juryns besked som levereras fredagen 29:e maj på Kulturhuset.

Läs mer om ROT-priset på Stockholms Byggmästareförenings hemsida eller läs mer under Projekt / Bostäder på vår hemsida.

stadshuset3

Uppdrag för Stockholms Stadshus

Vi har fått uppdraget av Fastighetskontoret att vara arkitekter för åtgärder i Stadshuset.
Stockholms Stadshus som stod färdigt 1923 ritades av Ragnar Östberg och är idag en av Stockholms mest kända byggnader.

Artdatabanken_justeradKB

Nytt hem för Artdatabanken

Nu bygger vi om även den södra halvan av Östra längan. Den norra ingår i projektet Ulls hus och är klar för inflyttning under våren. Det nya projektet omfattar total ombyggnad, fast och lös inredning.

playhouse

Broadwayteater på Drottninggatan

Vi har fått i uppdrag av Playhouse Teater att rita deras nya teater och restaurang i spagettioperan Reginas gamla lokaler på Drottninggatan i Stockholm.

juletider

Jultider

Nu är det snart jultider igen och vi på Ahrbom & Partner tar några dagar välförtjänt ledighet. Den 22 december stänger växeln och kontoret för jullov. Vi är tillbaka igen onsdag 7 januari 2015.

God Jul och Gott Nytt År!

stadsmuseet141110sv

Nytt inredningsuppdrag för Stockholms Stadsmuseum

Vi har fått uppdraget att skapa ny inredning för Stadsmuseets utställning, faktarum, bibliotek, barnverksamhet, butik och publika ytor. Hela huset kommer att genomgå en omfattande renovering och stänger i januari 2015 för att sedan öppna åter under hösten 2017 med en ny permanent utställning som har fokus på stockholmsberättelser.

kth-byggetn-8

På KTH pågår nu ombyggnaden av Nils Ahrboms femtiotalsbyggnad som snart ska husera skolan för Byggteknik & Design. Inflyttning planerad 2015.

hus-11-1

Vi är så glada att ABE-skolan på KTH som vi ritat nu blivit certifierat för Miljöbyggnad Guld, den högsta nivån i Sweden Green Building Councils miljöcertifieringssystem.

Läs mer om certifieringen på http://www.sgbc.se/certifieringssystem/miljoebyggnad

terrass-mot-gard
jakt-sepia

Årets sommarfest gick av stapeln på Häringe Slott med lerduveskytte och slottsgudining. Vi passade på att hälsa våra nya medarbetare Maria, Mårten och Jenny välkomna. Vi är nu 30 arkitekter, inredningsarkitekter och ingenjörer på kontoret!

glow+farg

Restaurering av Medborgarhuset Trappan i full gång!

Restaurering av Medborgarhuset Trappan i full gång! Backström och Reinius symbolbyggnad i ABC-staden Vällingby. Projektet starar med markarbeten men även interiört är mycket på gång bl.a. sprängning för ny hiss.

blek

Invigning av Lava Bibliotek & Verkstad

Lava finns nu i nya lokaler på plan 2 i Kulturhuset. Ahrbom & Partner har projekterat fast och lös inredning.

uLLSHUS-1
studiehallen_ny
Ulls hus i Aktuella Byggen-02

Ulls hus i Aktuella Byggen

Ulls hus, Sveriges lantbruksuniversitets nya huvudbyggnad, presenteras utförligt i Aktuella Byggen nr 3 2014. Särskilt fokus läggs på entrébyggnaden – Kuben – med sin synliga stomme av massivträ. Byggnaden ska stå klar inför terminsstarten hösten 2015.

Länk till projektet

st_goran_5

Besök på S:t Görans gymnasium

Några på Ahrbom & Partner passade på att bege sig till Kungsholmen för att beskåda Léonie Geisendorfs S:t Görans gymnasium innan skolan omvandlas till studentbostäder och i samband med arkitektens 100-årsdag. Svenska Bostäder var vänliga att släppa in och ordna en specialvisning. Vi lät oss imponeras av den strikt genomförda fasaden, de råa, obehandlade betongelementen och inte minst de underfundigt detaljerade undervisningslägenheterna.

SA_artikel_2_Arkitekten

Språket är nyckeln

Anna Leskaroski och Maki Yoshida från Ahrbom & Partner medverkar i senaste numret av tidningen Arkitekten. I artikeln ”Språket är nyckeln” ger de tillsammans med Tariq Allaham från Cedervall arkitekter sin bild av hur det är att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden med en utländsk arkitektutbildning. Vikten av att behärska det svenska språket är något som intervjupersonerna återkommer till. När man arbetar i team blir språket väldigt viktigt för att samarbetet ska fungera och svenska är det gemensamma arbetsspråket i de allra flesta projekt. Ofta är också de styrande dokumenten för projekten; lagar och föreskrifter, CAD-manualer och utredningar författade på svenska.

Artikeln i sin helhet finns att läsa på Sveriges Arkitekters hemsida www.arkitekt.se.